Yargıtay 19. Hukuk Dairesi  2015/5144 E.  2015/17095 K. 17.12.2015

Davacı, dava dışı üçüncü bir kişi ile yaptığı telefon görüşmesinde kredi kartı bilgilerini ve banka tarafından kendisine gelen şifreyi verdiğini, hesabından 4 ayrı tahsilat yapıldığını fark edince davalı bankanın müşteri hizmetlerini aradığını, işlemlerin iptalini talep ettiğini, işlemlerin iptal edilmeyip paranın üçüncü şahısa ödendiğini, meydana gelen zarar nedeniyle bankanın kusurlu olduğunu belirterek kendisinden tahsil edilen 7.500 TL’nin iadesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekilince cevap dilekçesi verilmemiştir.
Mahkemece, dava konusu harcama tutarlarının karta yansımasından sonra ödemelerin durdurulmasının mümkün bulunmadığı, yapılan işlemlerde bankanın kusurlu olmadığı, bankanın üzerine düşen, kredi kartının güvenli bir şekilde kullanılması yükümlülüğünü yerine getirdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafça temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 17.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.