Anahtar Kelimeler:banka, bankanın sorumluluğu, şifre, 3D Secure, birlikte kusur, ispat, kredi kartı, birlikte kusur, müterafik kusur,

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
2015/5539 E., 2015/14655 K., 12.11.2015

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı avukatı, müvekkilinin kredi kartından bilgisi ve bankaya talimatı olmadan ”smile pratik ödeme sistemleri” hesabına 2.897,81TL ödemenin yapıldığını, müvekkilinin hiçbir zaman internet bankacılığını kullanmadığını, söz konusu hesap aktarımından haberdar olunca davalıya işlemin iptali için başvurulduğunu, ancak davalı bankanın olumsuz cevap verdiğini ileri sürerek davalının icra takibine yapmış olduğu itirazının iptali ile davalı banka aleyhine %40’dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı avukatı, öncelikle yetki itirazında bulunduklarını, kredi kartı sözleşmesine göre İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu, müvekkilinin usulsüz kullanımlara dair bir etkisi bulunmadığını, davanın işlemi gerçekleştiren üçüncü kişilere açılması gerektiğini, dava konusu olay nedeniyle müvekkili bankanın söz konusu işlemlerdeki fonksiyonunun harcamanın gerçekleştiği iş yeri ile gönderilen provizyon talebini kartın limitine, son kullanma tarihine ve varsa kartın çalıntı, sahte, kayıp kaydı bulunup bulunmamasına göre onay vermek veya onay vermemekten ibaret olduğunu, sorumluluğun alışverişin yapıldığı sitede olduğunu, dava konusu işlemin bizzat davacının kredi kartı bilgileri ile 3D SECURE güvenlik sistemine kayıt yapıldıktan sonra kredi kartı şifresi ile gerçekleştirildiğini, davacının kredi kartı şifresi ve bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesinde kusurlu olduğunu, bu nedenle davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davalı bankanın internet bankacılığında müşterilerinin güvenliğini sağlayacak güvenlik enstrümanlarının kullanılmasının zorunlu olduğu, davacının müterafik kusurunu davalının ispatlayamadığı, davalının sorumluluğu noktasında objektif özen yükümlülüğünün ihlali ile meydana gelen zarar arasında uygun illiyet bağının kurulmasının yeterli olduğu, bu nedenle oluşan zarardan davalı bankanın tamamen sorumlu olacağı gerekçesiyle davanın kabulüne ve %40 oranında icra inkar tazminatına karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 12.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.