Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
2015/3733 E.  ,  2015/10650 K., 19/10/2015

Taraflar arasında görülen davada … Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/12/2013 tarih ve 2007/532-2013/671 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı banka nezdindeki ………. nolu hesabındaki paranın 15/01/2007 tarihinde internet bankacılığı işlemi ile başka hesaplara aktarıldığını, öncelikle müvekkiline ait olan hesaptan 1.300,00 TL çekildiğini, daha sonra İngiliz Sterlini hesabındaki 3.550,00 İngiliz Sterlininin TL’ye çevrilerek 9.880,64 TL’nin 9.330,00 TL’lik kısmının dört ayrı işlem ile başka hesaplara aktarıldığını, işlemlerin müvekkilinin bilgisi dışında yapıldığını, olayı aynı gün farkeden müvekkilinin durumu Y. ve K. Bankası K. Şubesi’ne bildirdiğini ve ayrıca Şişli Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduğunu, bu durumun farkında olan ilgili bankanın 16/07/2007 tarihinde müvekkiline 614,95 TL geri ödemeyi internet sahtekarlığı adı altında yaptığını, ancak geriye kalan miktarın ödenmediğini, zararın davalı bankanın internet sistemindeki güvenlik açıklığı nedeniyle meydana geldiğini ileri sürerek müvekkiline ait hesaptan çalınan paranın işlemiş yasal faiziyle birlikte toplam 11.000,00 TL’nin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının hesabından yapılan havale işleminde müvekkili bankanın herhangi bir kusurunun olmadığını, davacının internet bankacılığı şifresini özenle saklayamamasından ve internet bankacılığına erişiminde kullandığı bilgisayarda kişisel güvenlik önlemlerini almamış olmasından dolayı sorumlu olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre; davacının davalı bankada bulunan hesabındaki paranın davalı bankanın internet üzerinden yapılan işlemlerindeki güvenlik açığının bulunması nedeni ile üçüncü kişilerce boşaltıldığı, davacının hesabının boşaltılmasındaki temel etkenin davalının güvenlik açığının olduğu, davacıya atfedilecek herhangi bir kusurun olmadığı, boşaltılan miktarın 614,95 TL’sinin bankaca davacının hesabına iade edildiği, davacının kalan zararının 10.015,05 TL olduğu gerekçesiyle 10.015,05 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 513,00 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 19/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.