Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
2015/6084 E.  ,  2015/16582 K. , 09.12.2015

Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankanın kredi kartı müşterisi olduğunu, müvekkiline ait kredi kartının 25.05.2009 son ödeme tarihli kredi kartı ekstresinde ”………” adlı işyerinden 34 defa 200,00 TL, bir defada 170,00 TL olmak üzere toplam 6.970,00 TL harcamanın göründüğünü, müvekkilinin söz konusu alışverişleri yapmadığını, bu nedenle davalı bankaya başvurulduğunu, ancak olumsuz yanıt aldıklarını ileri sürerek müvekkilinin kredi kartı ekstresine borç olarak yansıtılan 6.970,00 TL yönünden borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı tarafından yapılan harcamanın üç boyutlu güvenlik alışveriş sertifikası almış ve internet üzerinden üzerinden hizmet sağlayan işyerinden yaptığını, dolayısıyla müvekkili bankanın kusurunun bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporuyla davaya konu kredi kartı ile yapılan alışveriş nedeniyle davacı ile davalının %50 oranında kusurlu oldukları gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
(1) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
(2) Mahkemece alınan ve hükme esas bilirkişi raporunda davalı bankanın internet siteleri üzerinden kredi kartı ile yapılan harcamalar için yeterli güvenlik önlemi almadığı, davacının da özel bilgilerini korumakla yükümlülüğü belirtilerek meydana gelen zararda davacı ile davalının %50 oranında sorumlu olduğu kabul edilerek hüküm kurulmuştur.

Kredi kartı ile sanal ortamda yapılan harcamanın internet üzerinden güvenli alışveriş “3D secure” çerçevesinde davacıya ait kredikartı bilgilerinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmek suretiyle gerçekleştiği konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bankalar birer güven ve itimat kurumları olduklarından kural olarak hafif kusurlarından da sorumludurlar.
Davacının kişisel bilgilerini koruyamadığı, bu konudaki özen yükümlülüğünü ihmal ettiği sabit olmadığı sürece davacı müşteri internet bankacılığı yoluyla 3. kişiler tarafından sahte şifre oluşturulmak suretiyle yapılan harcamalardan dolayı sorumlu tutulamaz. Mahkemece bu yönler gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken davacının da kusurlu bulunduğu kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 09.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.