YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/12084 K. 2012/1064 T. 30.1.2012

Dava, menavi tazminat istemidir. Davaya konu olayda; davalıya ait sitede Sebataycılık tanımlanmış ve bu kişilerin yahudiler tarafından resmi olarak bu dine kabul edilmedikleri, müslümanlar tarafından da kafir addedildikleri belirtildikten sonra . sitesinde E. A. tarafından Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığına gönderilen dilekçelerden söz edilirken gerekmediği halde “S. T. A. ‘in kızı” ifadesi kullanılarak davacı yayın konusu ile ilgisiz bir biçimde eleştirilmiştir. Davalının bu sözleri davacıyı hedef gösterme, aşağılama ve ayrımcılık amaçlıdır. Bu bölümde yazılan ifadeler bu yönüyle hukuka aykırı olup davacının kişilik haklarına saldırı oluşturmaktadır. Davacı yararına uygun bir manevi tazminat takdir edilmesi gerekir.

MENEVİ TAZMİNAT ( İnternet Üzerinden Hakaret Nedeniyle – Davacı Yayın Konusu İle İlgisiz Bir Biçimde Eleştirildiği/Davalının Bu Sözleri Davacıyı Hedef Gösterme Aşağılama ve Ayrımcılık Amaçlı Olduğundan Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu )

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( İnternet Üzerinden – Davacı Yayın Konusu İle İlgisiz Bir Biçimde Eleştirildiği/Davalının Bu Sözleri Davacıyı Hedef Gösterme Aşağılama ve Ayrımcılık Amaçlı Olduğu – Davacı Yararına Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedileceği )

İNTERNET ÜZERİNDEN HAKARET ( Manevi Tazminat İstemi – Davacı Yayın Konusu İle İlgisiz Bir Biçimde Eleştirildiği/Davalının Bu Sözleri Davacıyı Hedef Gösterme Aşağılama ve Ayrımcılık Amaçlı Olduğundan Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu )

DAVA : Davacı T. A. vekili tarafından, davalılar O. B. vd. aleyhine 30/03/2007 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 22/06/2010 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili ile davalı H. B. vekili taraflarından süresinde olduğu anlaşılan davacının temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Davacı, davalıların www.h…com, www.c…org, www.c…net ve www.o…org isimli sitelerde fotoğraflarının da kullanılmak sureti ile kişilik haklarına saldırıldığını, hakaret ve iftiralarda bulunulduğunu ileri sürerek manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Yerel mahkemece, davalı H. B. yönünden istem kısmen kabul edilmiş, diğer davalı O. B. yönünden reddedilmiş; karar, davacı ve davalı H. B. tarafından temyiz olunmuştur.

1- Davalı H. B. ‘nın temyizi yönünden; ilam, temyiz eden tarafa 17/09/2010 gününde tebliğ edilmiş, temyiz dilekçesi ise 26/10/2010 tarihinde verilmiştir. HUMK’nun 432/1. maddesi uyarınca temyiz süresi onbeş gündür. Kararın tebliğ tarihi ile temyiz edildiği gün gözetildiğinde onbeş günlük yasal süresinin geçtiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle davalı H. B.’nın temyiz dilekçesinin REDDİNE,

2- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacı T.’ın davalılardan H. B. ya yönelik yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddine

3- Davacının davalı O. B. ya yönelik temyizine gelince;

Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bir kimsenin din ya da inançlarını açığa vurma veya vurmama özgürlüğü de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Hiç kimse, din ya da başka inançları gerekçesiyle herhangi bir bir kimse tarafından ayrımcılığa tabi tutulamaz, aşağılanamaz ve hedef gösterilemez. İnsanlar arasında din ya da inançları gerekçeleriyle ayrım gözeterek onları aşağılamak veya hedef göstermek insan onuruna saygısızlık olduğu gibi kişilik haklarına da saldırı oluşturmaktadır. Kişilerin benimsediği din veya inancı nedeniyle kişilik haklarının saldırıya uğrayıp uğramadığı her somut olayın özelliğine göre değerlendirilmelidir.

Davaya konu olayda; davalıya ait www.o..com isimli sitede Sebataycılık tanımlanmış ve bu kişilerin yahudiler tarafından resmi olarak bu dine kabul edilmedikleri, müslümanlar tarafından da kafir addedildikleri belirtildikten sonra www.o…org sitesinde E. A. tarafından Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığına gönderilen dilekçelerden söz edilirken gerekmediği halde “S. T. A.’in kızı” ifadesi kullanılarak davacı yayın konusu ile ilgisiz bir biçimde eleştirilmiştir. Davalının bu sözleri davacıyı hedef gösterme, aşağılama ve ayrımcılık amaçlıdır. Bu bölümde yazılan ifadeler bu yönüyle hukuka aykırı olup davacının kişilik haklarına saldırı oluşturmaktadır.

Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, kişilik haklarına saldırıdan dolayı davacı yararına uygun bir manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle istemin tümden reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda 1 nolu bentte gösterilen nedenlerle davalı H. B.’nın temyiz dilekçesinin reddine, 2 nolu bentte gösterilen nedenlerle davacı T.’ın H.’ya yönelik temyiz takibinin reddine, 3 nolu bentte gösterilen nedenlerle davacının davalı O.’a yönelik temyiz takibinin kabulüyle kararın BOZULMASINA, ve temyiz eden taraflardan peşin alınan harçların istek halinde geri verilmesine, 30.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.