YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/41850 K. 2010/36828 T. 9.12.2010

Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece feshe konu edilen iddiaların sabit olmadığı belirtilerek davanın kabulüne dair hüküm kurulmuş isede, davacı ile feshe gerekçe yapılan internet yazışmalarını yaptığı söylenen işyeri çalışanı E’nin dosya içerisindeki yazışma dökümlerinin içeriklerini doğrulaması,her ne kadar yapılan keşif sırasında yazışmaların yapıldığı bilgisayarlar üzerindeki orjinal metinlere ulaşılamasa da tanığın rıza göstermesiyle bilgisayarında yedekleme yapan işyerinde üretim müdürü olarak görevli tanık Y. ve E’nin dosyada bulunan metinlerin E’nin bilgisayarından alınan metinler olduğunu beyan etmiş olmaları, olay sonrası yapılan toplantıya dair tutanak kapsamının tanıklarca teyit edilmesi, yine davacı vekilince tevil yollu olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesi içeriğinde mesaj içeriklerinin doğru olduğu anlamına gelebilecek ifadelere yer verilmesi nazara alındığında feshe gerekçe olarak gösterilen internet yazışmalarının davacı tarafından yapıldığı ve içerikleri itibariyle de haklı feshe sebep teşkil edecek mahiyet taşıdıkları anlaşılmakla davanın reddi gerekir.

İŞE İADE İSTEMİ ( Feshe Gerekçe Olarak Gösterilen İnternet Yazışmalarının Davacı Tarafından Yapıldığı ve İçerikleri İtibariyle de Haklı Feshe Sebep Teşkil Edecek Mahiyet Taşıdıkları Anlaşılmakla Davanın Reddi Gerektiği )

FESİH SEBEBİ ( İşe İade İstemi – Feshe Gerekçe Olarak Gösterilen İnternet Yazışmalarının Davacı Tarafından Yapıldığı ve İçerikleri İtibariyle de Haklı Feshe Sebep Teşkil Edecek Mahiyet Taşıdıkları Anlaşılmakla Davanın Reddi Gerektiği )

İNTERNET YAZIŞMALARI ( İşe İade İstemi – Feshe Gerekçe Olarak Gösterilen İnternet Yazışmalarının Davacı Tarafından Yapıldığı ve İçerikleri İtibariyle de Haklı Feshe Sebep Teşkil Edecek Mahiyet Taşıdıkları Anlaşılmakla Davanın Reddi Gerektiği )

DAVA : Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi N.Taşdelen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili,müvekkili davacının işverenler ve işyeri çalışanları hakkında şeref ve haysiyet kırıcı, hakaret içeren beyanlar da bulunması, mesai saatlerinde işin savsaklanması ve işverenin güveninin kötüye kullanılması gerekçesiyle iş akdinin feshedildiğini ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını beyanla davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının kendisine sunulan bilgisayarı mesai saatleri içerisinde amacı dışında film izleme,oyun oynama ve 3. kişilerle sohbet amacıyla kullandığını,bilgisayar üzerindeki mesajlarda davacının işyeri çalışanları hakkında hakaret içerikli ifadeler sarfettiğini bu nedenle akdin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davalı tarafın feshe konu ettiği iddiaların sabit olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Mahkemece feshe konu edilen iddiaların sabit olmadığı belirtilerek davanın kabulüne dair hüküm kurulmuş isede, davacı ile feshe gerekçe yapılan internet yazışmalarını yaptığı söylenen işyeri çalışanı Edibe Doğan’ın dosya içerisindeki yazışma dökümlerinin içeriklerini doğrulaması,her ne kadar yapılan keşif sırasında yazışmaların yapıldığı bilgisayarlar üzerindeki orjinal metinlere ulaşılamasa da tanık Edibe Doğan’ın rıza göstermesiyle bilgisayarında yedekleme yapan işyerinde üretim müdürü olarak görevli tanık Yaşar Erikoğlu ve Edibe Doğan’ın dosyada bulunan metinlerin Edibe Doğan’ın bilgisayarından alınan metinler olduğunu beyan etmiş olmaları,olay sonrası yapılan toplantıya dair tutanak kapsamının tanıklarca teyit edilmesi,yine davacı vekilince tevil yollu olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesi içeriğinde mesaj içeriklerinin doğru olduğu anlamına gelebilecek ifadelere yer verilmesi nazara alındığında feshe gerekçe olarak gösterilen internet yazışmalarının davacı tarafından yapıldığı ve içerikleri itibariyle de haklı feshe sebep teşkil edecek mahiyet taşıdıkları anlaşılmakla davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalı olup 4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2.Davanın REDDİNE,

3.Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4.Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 328.63 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.100 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6.Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak, 09.12.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.