NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK – HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA – BİLİŞİM SUÇU

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ

E. 2009/1616  K. 2009/11328   T. 7.10.2009

DOLANDIRICILIK ( Gerçek Bir Kişiyle Karşı Karşıya Gelmeden Bir Başka Vasıta Kullanılarak Görüşmeden Konuşmadan Kişilere Yönelik Hileli Davranışlarla Aldatılmadan Sadece Bilişim Sistemi Kullanılarak Doğrudan Doğruya Çıkar Sağlanması Halinde Bilişim Sistemine Girerek Haksız Çıkar Sağlama Suçunun Gerçekleşeceği )

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( Gerçek Bir Kişiyle Karşı Karşıya Gelmeden Bir Başka Vasıta Kullanılarak Görüşmeden Konuşmadan Kişilere Yönelik Hileli Davranışlarla Aldatılmadan Sadece Bilişim Sistemi Kullanılarak Doğrudan Doğruya Çıkar Sağlanması Halinde )

HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA ( Gerçek Bir Kişiyle Karşı Karşıya Gelmeden Bir Başka Vasıta Kullanılarak Görüşmeden Konuşmadan Kişilere Yönelik Hileli Davranışlarla Aldatılmadan Sadece Bilişim Sistemi Kullanılarak Doğrudan Doğruya Çıkar Sağlanması Halinde Suçun Gerçekleşeceği )

ÖZET : Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunda, verileri otomatik işleme tabi tutma olanağı veren sistemler araç olarak kullanılıp gerçek kişiler aldatılarak çıkar sağlanmaktadır. Bankaların etkin işlevi bulunan çek, hesap cüzdanı, dekont gibi maddi varlıklarının kullanılması halinde ise, banka vasıta kullanılarak dolandırıcılık suçu oluşur. Gerçek bir kişiyle karşı karşıya gelmeden bir başka vasıta kullanılarak görüşmeden, konuşmadan, kişilere yönelik hileli davranışlarla aldatılmadan sadece bilişim sistemi kullanılarak doğrudan doğruya çıkar sağlanması halinde, bilişim sistemine girerek haksız çıkar sağlama suçu gerçekleşir.

DAVA : Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiin delil bulunmadığına, soruşturmanın eksik yapıldığına, suçun sabit olmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

KARAR : Dolandırıcılık suçu; hileli davranışlarla bir kişinin aldatılıp onun veya bir başkasının zararına, failin kendisine veya bir başkasına yarar sağlaması suretiyle oluşur. Suçun maddi unsurunu oluşturan hareketlerin, gerçek bir kişiye yöneltilmiş olması, onun kandırılarak çıkar sağlanması gerekir. Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunda ise, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağını veren manyetik sistemler araç olarak kullanılıp gerçek kişiler aldatılarak çıkar sağlanmaktadır. Bankaların etkin işlevi bulunan çek, hesap cüzdanı, dekont gibi maddi varlıklarının kullanılması halinde ise, banka vasıta kılınarak dolandırıcılık suçu oluşacaktır.

Gerçek bir kişiyle karşı karşıya gelmeden, yüz yüze veya telefon, bilgisayar, bilgi geçer gibi bir başka vasıta kullanılarak görüşmeden, konuşmadan, kişilere yönelik hileli davranışlarla aldatılmadan sadece bilişim sistemi kullanılarak doğrudan doğruya çıkar sağlanması halinde “bilişim sistemine girerek haksız çıkar sağlama suçu” gerçekleşecektir.

Somut olayda ise; sanığın, katılanın G … Bankası 1. Levent Şubesi’nde bulunan hesabına internet bankacılığı yoluyla girip hesaptaki paradan 3.200.00 TL’yi G … Bankası Osmanbey Şubesi’ndeki kendi hesabına internet yoluyla havale ettikten sonra parayı çekerek haksız menfaat sağladığı iddia ve dosya içeriğine uygun kabul edilmesi karşısında; gerçek kişiye yönelen hile oluşturacak nitelikte bir hareketin bulunmaması ve tamamen bilişim sistemi içinde gerçekleştirilmesi nedeniyle dolandırıcılık suçunun unsurlarının bulunmadığı, “verilinin taşınabilir bir mal olarak kabul edilmesinin olanaklı olmaması nedeniyle hırsızlık suçunun unsurlarının da gerçekleşmediği eylemin, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK’nın 525/b ( 5237 sayılı TCK’nın 244/4. maddesine uygun “bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suretiyle haksız çıkar sağlama” ) maddesinde öngörülen bilişim suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düşürerek bilişim sistemlerinin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/ı. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 07.10.2009 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

İncelenen dosyada, sayın çoğunlukla aramızdaki görüş farklılığı, 25.08.2002 günü işlenen ve suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK’nın 525/b-2. maddesine uygun bulunan eylemin, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk ceza Kanunu’nda uygun bulunduğu suç ve yasa maddesinin belirlenmesine ilişkindir.

Bilişim suçları, öğretide ve uygulamada öncelikle;

a ) Doğrudan bilişim suçu ( gerçek bilişim suçları )

b ) Dolayısıyla bilişim suçu ( bilişim bağlantılı suçlar )

biçiminde tasnife tabi tutulmuştur. Türk Ceza Kanunu’nda da bu sistem kabul edilmiştir. Şöyle ki:

Bilişim sisteminden amaç, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işleme tabi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir. Bilişim alanı ise, bilgileri depo ettikten sonra bunları otomatik olarak işleme tabi tutan sistemlerden oluşan alanlardır. ceza Yasası’nın 2. Kitap, 3. Kısım, 10. Bölümünde “Bilişim Alanında Suçlar” başlığında 243. maddede “Bilişim Sistemine Girme”, 244. maddede “Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme” 245. maddede “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması” düzenlenmiştir.

Dolayısıyla bilişim suçları ise, klasik suçların bilişim sistemlerinden yararlanılarak işlenmesi olup, bu suçların nitelikli şekli olarak o suçla ilgili bölümlerde yer almaktadır. TCK’nın 112, 113, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 142/2-e, 158/1-f, 213-218, 226, 228 vs maddelerinde yazılı suçların bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesi mümkündür. Bu suçlardan davayı ilgilendiren ve sanığın eylemine uygun bulunan suç, TCK’nın 142/2-e maddesinde öngörülen “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık” suçu olup, bu suç üzerinde durulacaktır.

TCK’nın 244. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında klasik mala zarar verme suçunun özel bir şekli düzenlenmiş, 3. fıkrada nitelikli haline, 4. fıkrada ise haksız çıkar sağlanmasına yer verilmiştir. Bilişim sistemlerinin veya verilerin zarar görmesi halinde, kişinin malvarlığında bir azalma meydana geleceği gibi toplumun, bilişim sistemlerinin işleyişine olan güvenleri ve ekonomik düzenin sağlıklı işleyişi etkilendiği, bilişim sistemlerinin zarar görmeden işler durumda bulunmasında toplumsal yarar olduğu için yasanın “topluma karşı işlenen suçlar” kısmına alınmıştır. Maddede yazılı suçun oluşması için, bir bilişim sisteminin işleyişine yönelik engelleyici ve zarar verici fiiller bulunmalıdır. Diğer bir anlatımla bilişim sistemine yapılan müdahalelerle sistemin; veri işleme fonksiyonunu yerine getirmesi engellenmeli, fonksiyonunu tamamen veya kısmen kaybetmeli veya verilere zarar verilmelidir.

Maddenin 4. fıkrasında kabul edilen bilişim sistemi aracılığıyla haksız yarar sağlama suçu, bileşik suç olup, 1 ve 2. fıkrada yazılı suçların işlenerek bir çıkar sağlanması halinde gerçekleşecektir. Yani failin, bilişim sisteminin işleyişini engellemesi, bozması, verileri yok etmesi, değiştirmesi, bozması, erişilmez kılınması, sisteme veri yerleştirip veya mevcut verileri başka yere göndermesi sonucu kendisine ya da bir başkasına başkaca bir işleme gerek kalmadan haksız çıkar sağlaması hallerinde bu suç oluşacaktır. Örneğin, sisteme girilerek borcunu gösteren verinin silinmesi gibi.

Ayrıca maddede “başka bir suçu oluşturmaması halinde” denilerek “tali norm” niteliğinde bir düzenleme yapılmıştır. Yani bilişim sistemleri aracılığıyla bir çıkar sağlandığında, öncelikle bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, zimmet gibi asli ( birinci derecede ) oları ve öncelikle uygulanması gereken bir başka suçun oluşup oluşmadığı tartışılmalı, eylem başka bir suçu oluşturmamışsa, o zaman TCK’nın 244/4. maddesi irdelenmelidir.

Temyiz davasına konu olan olayda sanık, bilişim sistemine zarar verme veya verileri yok etme, bozma, erişilmez kılma amacıyla hareket etmemektedir. Hedefi bilişim sistemi olmayıp, amacı bilişim sistemini kullanarak şikayetçinin bankadaki parasını çalmak, ele geçirmektir. Tamamıyla malvarlığına yöneliktir. Bu amaçla yeni şikayetçinin parasına ulaşmak için bankanın sistemine girmiş, banka sistemi ve verilere yönelik bir eylemde bulunmamış, hesaptaki parayı kendi hesabına havale etmiştir. Hırsızlık suçu bilişim sisteminden yararlanılarak işlenmiş olup, dolaylı bilişim suçu mevcuttur ve sanığın eylemi tali norm 244/4. maddedeki suça uygun olmayıp, daha ağır cezayı gerektiren 142/2-e maddesindeki suça uygun bulunmaktadır. Yüksek Yargıtay Altıncı Ceza Dairesi’nin görüşü de bu doğrultudadır.

Kullanıcılar tarafından sağlanan veriler, giriş birimleri tarafından bilgisayara aktarılır ve çeşitli programlar kullanılarak işlendikten sonra çıkış birimleri tarafından kullanıcıya iletilir. Sistemdeki bu verilerin bozulması, yok edilmesi, değiştirilmesi, sisteme veri yerleştirilmesi, var olan verilerin başka bir yere gönderilmesi bilişim suçunu oluşturmaktadır. Maddi olayda amaç sistemde bulunan veriler olmayıp, bu verilerle korunan paraların alınmasına yöneliktir. sanık, bilişim sistemindeki verilere yönelik bir suç işlemeyip, aksine bu verileri kullanarak mal varlığı aleyhine suç işlemektedir. Bu nedenle verilerin taşınabilir bir mal olup olmamasının dava ile ilgisi bulunmamaktadır. Amaç veriler olmadığı için bilişim suçu oluşmayıp, bilişim sistemi vasıta kılınarak hırsızlık suçu oluşmaktadır. Aksinin kabulünde, yukarıda sayılan maddelerde yer alan dolayısıyla bilişim suçları da oluşmayacaktır. Yani sisteme müdahale ile örneğin eğitim ve öğretimin ( m. 112 ), kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin ( m. 113 ) engellenmesi, sövme ( m. 125 ), hırsızlık ( m. 142 ), dolandırıcılık ( m. 158 ) ve Ceza Yasası’nda düzenlenmiş diğer suçların uygulanma alanı olmayacak ve her fiil bilişim suçunu oluşturacak dolayısıyla bilişim suçu diye bir suç oluşmayacaktır. Bu durum ise Türk Ceza Kanunu’nun sistemine, amacına, yukarıda sayılan maddelerine aykırıdır.

Öte yandan, eylemin 765 sayılı Ceza Yasası döneminde 525/b-2 maddesine uygun bulunması yeni yasada bu suçun karşılığı olan 244/4. maddenin uygulanmasını gerektirmektedir. Çünkü 765 sayılı Yasa’da 525/b maddesi asli norm olarak düzenlenmiştir ve 765 sayılı Yasa’da “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık” suçuna yer verilmemiştir. Hırsızlık bölümünde düzenleme bulunmadığı için 525/b maddesinin uygulanması zorunlu olup, yasaya uygundur. Nitekim 5237 sayılı Yasa’da bazı suçlar, 765 sayılı Ceza Yasası’ndan farklı düzenlenmiştir. Bina dahilinde hırsızlık suçu, bileşik suç olmaktan çıkarılmış, iki ayrı suçun oluşacağı kabul edilmiştir. Kendiliğinden hak alma, kavga, kavgada silah gösterme, ticarete hile karıştırma, karşılıksız yararlanma suçları da 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda olduğu gibi düzenlenmemiştir. Bu itibarla sanığın eylemi 765 sayılı TCK’nın 525/b-2. maddesine uygun bulunsa bile, bu suçun karşılığı olan 5237 sayılı Yasa’nın 244/4. maddesinin düzenleniş biçimi, sistem ve verilere zarar verme amacı olmayıp, paranın alınarak suçun mal varlığına karşı işlenmesi ve 525/b maddesinde olmayıp fıkrada yer alan “başka bir suçu oluşturması” unsurunun gerçekleşmemesi nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 244/4. maddesiyle hüküm kurulması mümkün değildir. Sanığın eylemi TCK’nın 142/2-e maddesinde yazılı bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçunu oluşturduğu ve karşılaştırmanın bu maddeyle yapılması gerektiğinden çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

11 Comments

 1. Kaan 04:23 de 06 Nisan 2014

  Merhaba ben şikeli maç alarak 100 lira kaptırdım dekont var bir şey yapabilirmiyim

 2. Alaturka 20:11 de 06 Ocak 2014

  aynı olay arkadaşımın başına geldi. Gönderenin adı adresi neydi acaba.

 3. MURAT ÖZKAN 14:04 de 25 Aralık 2013

  http://www.note3shop.com/index.html#sepet SAYIN ARKADAŞLAR BEN BURDAN BİR TLF ALDIM HERHAN GİBİ TLF ALDIGIM HANDE BANA GÖNDERİLEN ÜRÜN AYNI DEGİLDİR VE BU FİRMALARA GÜVENMEYİN GÜVENEN ARKADAŞLAR LÜTFEN BENİM GİBİ MAGDUR OLURSUNUZ GÖNDERDİKLERİ ÜRÜN 5 TL BENİM ALDIGIM ÜRÜN 185 TL

 4. kerem 19:41 de 03 Eylül 2013

  soner kuccuk ve armağan ermiş bu şahislara sakin inanmayin bunlar oto dolandiricisidir birçok şehirde dolaşip aracini satmak isteyen kişileri dolandiriyorlar

 5. kerem 11:16 de 01 Eylül 2013

  soner kuccuk ve armağan ermiş bu şahislara sakin inanmayin bunlar oto dolandiricisidir
  birçok şehirde dolaşip aracini satmak isteyen kişileri dolandiriyorlar

 6. Kelimelerin Vals'i Hakan 09:00 de 27 Ağustos 2013

  bana ulaşa bilirmisiniz bu konu hakkında bir şikayet girişiminde bulunacagım

 7. Akrep Ateş Kurt 23:28 de 13 Haziran 2013

  bir site tarafından dolandırılıdım.adliyeye gittiğimde paranı geri alamayacağım söylendi.paramı nasıl geri alabilirim lütfen borç paraydı. yardım beni arayıp bilgilendirirseniz sevinirim Akrep Müsic Karabük Şubesi 0536 704 63 61

 8. omer 15:14 de 21 Mart 2013

  Inter netden oynadıgım oyundan dolandırdı Benı caldı esyalarımı sanaldan sonra baskalarına demıs Ömer Benı dolandırdı Benım sahıtım Var caldıgınına daır

 9. sema şahin 00:57 de 11 Ekim 2012

  evet bunu gamyun .net yapıyor
  resmen turnuva adı altında yaptıkları oyunla
  fıstık dedikleri sanal olayla insanları kumara teşvik ve insanlardan kontör karşılığında fıstık aldırmak

 10. BruJa 01:50 de 06 Mayıs 2012

  slm benım dun basıma talıhsız bı vaka geldı karar 2ncı mısrada kı gıbı yuz yuze gorusmeden fotograf vs. gorup sesını duydugm bırısı tarafından sanal ortam onlıne oyunda dolandırıldım 1 senelık emegım cabam uhrasımı ele gecırdı bu konuda pazartesı savcılıka gıtcem ama o vakte kadar bırı yardım edebılırmı gereklı bılgıler ıcın suan tum vıdeo ayrıntıları vs. var elımde aldıgına vermedıgıne daır ve gosterdı bana aıt olan seylerı en kısa surede bana ulasmanızı beklıyorum rıca edıyorum ıyı geceler telefon numaram 0507 937 27 14 smdıden tesekkurler

 11. Beyabim 02:15 de 16 Nisan 2012

  slm hocam 10 gun once mersınden ınternet uzerınden arac buldum dayım oglu ordaydı ona araca bakamsını soledım ve tarsusa gıderek araca bakdı servıse soktu aracı aracda sorun yok dedı arac sahıplerı beraber gıttıler bana parayı hesabına cıkarmamı soledı bende saat 4 45 cıvarında parayı cıkardım banka kalabalık oldugundan cekemeıdm parayı dedı ve ertesı gune kaldı para cekem ve notere gıdıp aracı almaya ertesı gun oldu arabayı boyacıya gosterdım dedı 4 parca boyalı 1 aprca deyısenı var dedı ozaman arabayı alma ve parayı bana gonder dedım 1 saat sonra 2 saat sonra aksama yada sabaha dedı ve 10 gundur telı kapalı ona cıkarmıs oldugum 34 bınlıra makbuzları elımde ne yapmam lazım doalndırıcılık suc duyurusunda bulunsam bıse elde ede bılırmıyım acaba saygılar

Sorunuzu veya yorumunuzu paylaşabilirsiniz

Önceki yazıyı okuyun:
İŞ KAZASI SONUCU MADDİ TAZMİNAT DAVASI

  İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ruhen ve bedenen zarar gören işçi, işveren aleyhine maddi tazminat davası açma hakkına...

Kapat