HUMK m.275’ye göre bir davada çözümü (halli) hâkim tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşüne (rey ve mütalâasına) başvurulan üçüncü kişiye (veya kişilere) bilirkişi denir. Bilirkişi, hâkimin teknik ve özel bilgisinin yetmediği hallerde, hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözülmesi mümkün olan konuların dışındaki konularda inceleme yapar ve vardığı sonuçları mahkeme bildirir. Bilirkişinin amacı teknik ve özel bilgisi ile hâkime yardımcı olmaktır. Ancak öğretide hâkimin teknik ve özel bilgi sahibi bilirkişinin raporunun aksine karar verebilmesi pratikte pek mümkün olmadığı kabul edilmektedir.

Bilişim hukuku ile ilgili hukuk faküllerinde ders verilmektedir, verilmeye başlansa bile mevcut hâkimlerimizin konu hakkında bilgilendirilmesi yine zaman alacaktır. Hayatımıza birden bire girmiş olan internetten her yönde faydalanmaya başlamış durumdayız ve yakın zamanda da internet üzerinden elektronik alışverişin artması bekleniyor. Bununla birlikte artık devletle ilgili olan birçok işlem ve bankacılık işlemleri internet üzerinden yapılabilmektedir. Bu kadar günlük yaşamımıza girmiş olan internet ortamında hukuksal sorunların çıkmaması da mümkün değildir. Yeni çıkan kanunlarımızla konu düzenlenmeye çalışılmış fakat genel itibarla suçlar tespit edilmiş, bu suçlardan kimlerin sorumlu olması gerektiği, hükme bağlanmış bununla birlikte faillerin nasıl tespit edileceği belirtilmemiştir. Hâkim böyle bir teknik konuda bilirkişiye gidecek ve bilirkişi eğer kanun maddelerini yorumlayabilecek bir hukuk eğitimine sahipse doğru bir değerlendirme yapabilecek sahip değilse de sadece teknik ifadelerle konu hakkında bilgi verebilecektir.

Türk Hukukunda yasal olarak “Adli Bilişim kurumuna” ve “Adli Bilişim Uzmanı” kavramına yer veren ilk kanun tasarısı Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi Ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı”dır. Bu kanunun 35. maddenin 3. fıkrasında adli bilişim uzmanları hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun bilirkişiliğe ait hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir. Konunun ayrıntıları ise yönetmelikle düzenlenecektir.

Bilişim alanında işlenen suçlar ve uyuşmazlıklar kendisine has özelliklere sahiptir her ne kadar suçun işlenişi genel teori açısından benzerse de iş failin tespitine geldiğinde farklılar göstereceği kesindir. Hele bir de sanık vekili olan avukat bilişim hukukunda uzmansa, mevcut delilleri kolaylıkla çürütebilecek, bilirkişiye soracağı birkaç soru ile hâkimin kesin kanaate ulaşmasına engel olabilecektir. Bununla birlikte konuya vakıf olamayan hakim, savcı ve sanık avukatları nedeniyle suçsuz yere sırf onun IP olay günü kullanıldı diye yargılanan vatandaşlarımız da olacaktır.

Yeni yasalaşan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Kanunu ve yürürlüğe girecek diğer tasarı halindeki yasalarımız neticesinde birçok dava açılacak, fakat bu davaların çok azından mahkûmiyet kararı çıkacaktır. Hatta çok azı soruşturma evresini aşabilecektir.