TEKLİF METNİ ve GEREKÇE

BAZI KANUNVEKANUNHÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİRKANUNTEKLİFİ

MADDE 1- 29/4/1959 tarihlive 7258 sayılıFutbolve Diğer SporMüsabakalarında Bahis veŞansOyunlarıDüzenlenmesiHakkındaKanunun 5 incimaddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“MADDE 5-(l) Kanununverdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spormüsabakalarınadayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veyaşans oyunlarını oynayanlar beşbin güne kadar adlipara cezası ile; oynatanlar ya da oynanmasına yerveyaimkân sağlayanlar ise üç yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

(b)                Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(c)                Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

(ç) Kişileri, reklam vermek ve sair surette, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

(2)                Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

(3)                Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(4)                Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

(5)                Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması karan verilemez; verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemez ve ertelenemez.

(6)                Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği mekanlar, ticarethaneler ve işyerleri kolluk görevlileri tarafından süresiz şekilde kapatılır.

MADDE 2-19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurum, bankacılık hizmetleri ve işlemleri ile 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartlan Kanunu kapsamında yer alan banka kartı ve kredi kartlarının, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde yazılı suçların işlenmesinde kullanılmasını önlemekle yükümlü ve yetkilidir.”

MADDE 3-4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş; dördüncü fıkrada bulunan “birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde” ibaresi “birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentleri ile (c) bentlerinde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“c) 29/04/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5 inci maddesinde yazılı suçlar”

“(14) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi ve erişime engelleme kararının etkin ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla, Başkanlık ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında bilgi paylaşım platformu oluşturulur ve bu platforma ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

(15) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yazılı suçların internet ve sair surette işlendiğinin ilgili kurum ve kuruluşlarca tespit edilerek platform üzerinden bildirilmesi halinde Başkanlık söz konusu siteyi derhal kapatmak ve bildirene bilgi vermek zorundadır.”

MADDE 4- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Gençlerin sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda topluma aktif katılımlarını ve kişisel gelişimlerini sağlamak, gençlik alanında üretilecek politikalara katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası çalışma ve projeler uygulamak, gençler ve gençlik alanında faaliyet gösteren organizasyonlar arasında koordinasyona yardımcı olmak ve gençlerin karar alma ve uygulama süreçlerine katılımını artırmak amacıyla gençlerin oluşturduğu veya gençlik alanında faaliyette bulunan demekler, vakıflar, federasyonlar, konfederasyonlar, gençlik kulüpleri, öğrenci konseyleri, kent konseyi gençlik meclisleri ve benzeri organizasyonların üye olabileceği Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi Bakanlık bünyesinde kurulur. Konseyin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Bakanlık bütçesine yeterli ödenek konulur.

(2) Konseyin kurulması, işleyişi, yönetimi, görevleri ve denetimine ilişkin hükümler ile Konseyin çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE

Bilindiği gibi, yasadışı nitelikteki bahis faaliyetleri, organize ve örgütlü bir şekilde işlenmeleri ve suç olmalarından başka, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının denetimi ve gözetimi altında yürütülen sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları hakkında, iştirakçilerin, eksik ve yanlış bilgilendirilmesine hatta sonradan hak arama konusunda doğuracağı imkansızlıklarla birlikte aldatılmasına ve dolandırılmasına yol açmaktadır.

Bu durum, ayrıca, spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarından elde edilen kamu gelirinin de azalmasına ve bu yolla, azalan kamu geliri kadar, ciddi meblağlarda katma değer vergisi, şans oyunları vergisi, kurumlar/gelir vergisi, veraset ve intikal vergisi kaybına ve Devletin zarara uğramasına neden olmaktadır.

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde yasadışı bahisle ilgili olarak yapılan düzenlemeler, suç tipleri açısından yeterli olmakla birlikte, belirlenen yaptırımlar bakımından yetersiz kalmakta; konuyla ilgili olarak yapılan yargılamalarda suç için belirlenen cezanın alt sımn düşük ve 2 yıl olarak takdir edilmesi nedeniyle soruşturma ve yargılama aşamasında hiçbir şekilde tutuklama karan verilmediği gibi mahkemelerce hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmektedir. Bu da, bu suçu işleyenler ya da yasadışı bahis oynayan oyuncular nezdinde suçun bir cezasımn olmadığı algısına ve aynı suçun süreç içerisinde işlenmesine devam edilmesi sonucuna yol açmaktadır.

Öte yandan, yasadışı bahis oynayan oyunculara mevzuatımızda herhangi bir yaptırımın belirlenmemiş olması da, oyuncuların, yasadışı bahsi, rahatlıkla ve herhangi bir korkuya ya da endişeye kapılmaksızın oynamalarına yol açmaktadır.

Bunun gibi, özellikle internet üzerinden yürütülmekte olan yasadışı bahis faaliyetlerinin, kim tarafından icra edildiğini belirlemekte zorluklar yaşandığı gibi bu sitelerin erişime engellenmesinde de güçlükler hatta imkânsızlıklar yaşanmakta; erişime engellenen siteler, 5-10 dakika gibi kısa süre içerisinde, erişime engellenen siteye benzer bir isimle yeniden yayımlanmaktadır.

Ayrıca, yapılan incelemelerde, özellikle fiziksel olarak yurtdışında barındırılan pek çok internet sitesinin ülkemiz sınırlan içerisinde bulunan kullamcılanna internet üzerinden bahis oynattığı, yasadışı nitelikteki bu bahis faaliyeti kapsamındaki paraların, kullanıcılara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetimde bulunan bankalarca sunulmakta olan cepbank, işcep, cepcüzdan gibi yöntemler kullanılmak suretiyle aktarıldığı ve bu yolla, suç niteliğindeki faaliyetlerin icrasında, bankacılık iş ve hizmetlerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.

Nihayet, uygulamada, fiziksel olarak; örneğin, dükkân açmak suretiyle ve “bayi” gibi faaliyet göstererek yasadışı bahis oynatan mekânların, emniyet güçlerince basılması halinde, yukarıda anlatılan nedenlerle etkili bir yaptırım uygulanamaması nedeniyle, 1-2 gün gibi kısa süre içerisinde yeniden faaliyet göstermeye başladıkları görülmektedir.

Yapılan değişiklikle, 7258 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ceza miktarları artırılmıştır. Bu suçlarla ilgili olarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyeceği, verilen hapis cezasının ise seçenek yaptırımlara çevrilemeyeceği ve ertelenemeyeceği açıkça düzenlenerek cezaların caydırıcı olması sağlanmıştır.

Yasadışı bahis oynayan oyunculara, mevzuatımızda herhangi bir yaptırımın belirlenmemiş olması da, oyuncuların, yasadışı bahsi, rahatlıkla ve herhangi bir korkuya ya da endişeye kapılmaksızm oynamalarına yol açmaktadır. Bu nedenle yasadışı bahis oynayanlar da bu madde kapsamına alınmıştır.

Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği mekanların, ticarethanelerin ve işyerlerinin kolluk görevlileri tarafından süresiz şekilde kapatılacağı hüküm altına alınrak, bu yerlerin bir daha açılması imkansız bir hale getirilmektedir.

Yasadışı bahis suçunun işlenmesinin önlenmesi ve erişime engelleme kararının etkin ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında bilgi paylaşım platformu oluşturulması imkanı getirilerek kurumlar arasında hızlı ve etkin bir yardımlaşma ve eşgüdüm tesis edilmiştir.

7258 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan suçlarla ilişkin olarak, internet sitesinin içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile herhangi bir mahkeme kararma gerek olmaksızın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca alınacak idari bir kararla, erişime engelleme kararı alınması mümkün hale getirilmektedir.

Böylece, hem erişim engelleme karan verilen sitelerin yeniden açılmaları engellenmiş hem de kurumlar arasında hızlı ve etkin bir yardımlaşma ve eşgüdüm tesis edilmiş olacaktır.

5411 sayılı Bankacılık Kanununda yapılan düzenleme ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ikincil nitelikteki düzenlemeleriyle, kredi kartları, banka kartlan ve cepbank, işcep, cepcüzdan gibi bankacılık işlemlerinin yasadışı bahiste kullanılmasını engelleme görevi yüklenmiş ve Kurum anılan yetkilerle donatılmıştır.

Teklif ile ayrıca 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde eklenmek suretiyle Bakanlık bünyesinde Türkiye Ulusal Gençlik Konseyinin kurulması amaçlanmıştır.

Türkiye nüfusunun yaklaşık yansı otuz yaşın altındadır. Türkiye’nin dinamik gücünü temsil eden bu genç nüfus, değerlendirilmesi gereken büyük bir fırsattır. Çünkü genç nüfus oranı, ülkelerin kalkınması ve gelişmesinde çok önemli rolü bulunan temel bir parametredir.

Gençlerin ekonomik ve sosyal alanın tümüne etkin katılımı ülke kalkınması ve gelişimi için büyük öneme sahiptir. Dinamik genç nüfusun varlığı, insanı merkeze alan çok boyutlu kalkınma hamlesinin süreklilik kazanmasında Türkiye adına büyük bir fırsat ve zenginliktir. Dolayısıyla gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecekleri imkân ve zemini hazırlamak, ekonomik ve sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamak gerekmektedir.

Gençlik alanında ortak bir anlayış, vizyon belirleme, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların hizmet ve faaliyetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlama amacıyla Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi hazırlanmış, söz konusu belge Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 27 Ocak 2013 tarih ve 28541 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır

Gençlerin sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda topluma aktif katılımının sağlanması gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyeceği gibi gençlik alanında daha sağlıklı politikalar üretilmesine de katkı sağlayacaktır. Gençlerin haklarının ve çıkarlarının korunmasında, karar alma ve uygulama süreçlerine katılımlarının artırılmasında ve gençlik politikalarının desteklenmesinde bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının rolü çok önemlidir. 9 uncu Kalkınma Planında “Yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikaların uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır…” denilmekte, ayrıca sivil toplum kuruluşlarının gelişmesinin gençlerin taleplerini açıkça dile getirmelerine olanak sağladığına işaret edilmektedir.

Gençlik alanında çalışan vakıfların, demeklerin, gençlik kulüplerinin, öğrenci konseylerinin, kent konseyi gençlik meclislerinin ve kar amacı gütmeyen diğer kuruluşların, kendi aralarında ve kamu kurumlarıyla birlikte işbirliği ağları oluşturmalarına, ulusal ve uluslararası proje ve çalışmalar yürütmelerine, uluslararası alanda temsil edilmelerine imkan sağlayacak bir üst yapıya ihtiyaç bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle bu kanun teklifiyle Türkiye Ulusal Gençlik Konseyinin kurulması sağlanacaktır. Kurulacak olan Türkiye Ulusal Gençlik Konseyinin, gençlerin karar alma ve uygulama süreçlerine katılımının artırılması, haklarının ve çıkarlarının korunması, gençlik politikalarının desteklenmesi, Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesinin güncellenmesi, gençlik alanında çalışan kuruluşların kendi aralarında ve kamu kuruluşlarıyla birlikte işbirliği ağlan oluşturmalan, ulusal ve uluslararası çalışma ve projeler yürütmeleri, Ülkemizin dış politika ve öncelikleri göz önünde bulundurularak uluslararası kuruluşlara üye olunması ve gençliğin temsil edilmesi açısından önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.