Anahtar Kelimeler: 5651, İnternet Kanunu, trafik bilgisi, hosting, yer sağlayıcıların sınıflandırılması, TİB tarafından talep edilen bilgiler, veri saklama süresi.

Giriş

5651 sayılı kanundaki bazı maddelerin 6518 sayılı kanunla yapılan değişikliklerin iptali için yapılan başvuruyu Anayasa Mahkemesi değerlendirdi. 8 Aralık 2015’te verdiği kararın gerekçesini 29 Ocak 2016 yayımladı. İptal edilen maddelerden yer sağlayıcıları ilgilendiren maddeler ele alınmıştır.

Yer Sağlayıcılar İçin Sınıflandırma Yapılacak

Yapılan değişiklikle yasaya yer sağlayıcıların yönetmelikle sınıflandırılabileceği hükmü getirilmişti. Esasında bu yenilik veri merkezi işletmecilerinden de gelen bir talepti. İşletmeciler, kendileri ile ilgili tanımın değişmesini ve yer sağlayıcılardan ayrılmalarını uzun zamandır istiyordu. Anayasa Mahkemesi bu maddenin yerinde olduğunu ve bu ayrımın gerekliliğine işaret ederek veri merkezleri için elektrik enerjisi gibi konularda teşvik önerisi dahi yapmış. Bir başka dayanakta yer sağlayıcıların sunucularını yurt dışındaki veri merkezlerinde barındırması sebebiyle denetlemede sorun yaşandığı, yer sağlayıcıların sunucularını Türkiye’ye getirmesi için teşvik edilmesi gerektiği de belirtilmiş.

Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı (TİB) internet sitesinde yer sağlayıcılar listesi, kendi bünyesinde hosting hizmeti verenler ve ticari amaçla hosting hizmeti verenler olarak halihazırda ikiye ayrılmıştı, bu yönetmelikle hukuksal bir zemine kavuşacaktır.

TİB Tarafından Bilgi Talep Edilmesi

Kanunun 5. maddesinin 5. Fıkrası iptal edildi. Fıkra şöyleydi: “Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür.”

Anayasa Mahkemesi’ne göre bu fıkra Anayasa’da yer alan güvenceye rağmen, kişilere ait her türlü kişisel veri, bilgi ve belgelerin konu, amaç ve kapsam bakımından yeterli sınırlamaya tabi kılınmaksızın koşulsuz olarak TİB’e verilmesine imkân tanınması kişilerin idareye karşı korumasız hale getiriyor. Mahkeme, konuya kişisel verilerin korunması açısından yaklaşıp, iptali istenilen kuralların, belirli ve öngörülebilir olmadığından kişilerin kişisel verilerin korunması hakkını ölçüsüzce sınırlandırmasının Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna vardı ve hükmün iptaline karar verdi. Yine içerik sağlayıcılar için de getirelen benzer hüküm de aynı gerekçe ile iptal edildi. (m.4, f.3)

background

Saklama Süresi, En Ez 1 Yıl En Çok 2 Yıl Olarak Kesinleşti

Trafik bilgisi ile ilgili tartışma yine gündeme geldi. Bu defa Anayasa Mahkemesi suçla mücadele açısından trafik bilgisinin saklanmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca hosting firmalarının, yer sağladıkları hizmetlere ilişkin trafik bilgilerine yaptıkları işin doğası gereği zaten sahip bulunduklarını, trafik bilgilerinin yer sağlayıcılar tarafından amacına aykırı kullanılması halinde Türk Medeni Kanunu’nun ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerinin bunlar için de uygulanabileceği sonucuna ulaştı.

Değişiklik öncesi en az veri saklama süresi 6 ay olarak belirlenmişti. Yapılan değişiklikle en az veri saklama süresi 1 yıla çıkartıldı. Şu an yönetmelik 6 ay olarak belirlendiği için uygulama bu yönde devam ediyor fakat ilk yönetmelik değişikliğinde Kanun’a uyum sağlamak için bu süre en 1 yıl en çok da 2 yıl olarak değiştirilecektir. Eski alışkanlıkları yavaş yavaş terk edip süreleri bir seneye çıkartmakta fayda var. Ayrıca şimdiden veri depolama sistemleri ile ilgili planlamalara dikkat etmek gerekecektir.

Yukarıdaki değişiklikler kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 28/1/2016 tarihinden başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girecektir.

Yeni bir değişiklik olmazsa Ocak 2017’de maddenin şekli şöyle olacak:

5651 Sayılı Kanun
MADDE 5

(1) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 19.02.2014 RG NO: 28918 KANUN NO: 6518/88)
(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi hâlinde yayından çıkarmakla yükümlüdür.

(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.02.2014 RG NO: 28918 KANUN NO: 6518/88)
(3) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.02.2014 RG NO: 28918 KANUN NO: 6518/88)
(4) Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler.
Not: Daha önce yoktu, sınıflandırma konusu yeni eklenmişti.

(5) (İPTAL EDİLEN FIKRA RGT: 28.01.2016 RG NO: 29607 ANY. MAH. 08.12.2015 T. 2014/87 E. 2015/112 K.) (YÜR. TAR.: 28.01.2017)

(5) Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür.
Not: Fıkra tamamen iptal edildi.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.02.2014 RG NO: 28918 KANUN NO: 6518/88)

(6) Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
Not: 6. fıkra daha önce yoktu, bu cezai yaptırım yeni eklendi.

Karar ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin basın açıklaması:
http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/kararlarailiskinbasinduyurulari/genelkurul/detay/15.html

Kararın tam metni:

http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/kararlarailiskinbasinduyurulari/genelkurul/detay/pdf/2015-112.pdf

 

Bu yazı ilk olarak Hosting Dersi’nde yayımlanmıştır.