Türk Ceza Kanunumuzun 245. Maddesi kredi kartları ile ilgili işlenen suçları düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre üç suç tipi vardır. Özetle bu suç tipleri şöyle:

1- “Başkasına ait bir banka veya kredi kartı ile yarar sağlamak”;
2- “Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirerek sahte banka veya kredi kartı üretmek, böyle bir kartı satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmek”;
3- “Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle yarar sağlamak”.

1 – Başkasına ait bir banka veya kredi kartı ile yarar sağlamak

İnternet bankacılığı ile ilgili olaylarda kredi kartı konusuna dikkat etmek gerekmektedir çünkü nitelikli hırsızlık ile karıştırılabilmektedir. Mağdurun kredi kartının kullanılması halinde yargılama TCK 245 çerçevesinde yapılacaktır.

TCK m. 245 1. fıkrasının uygulanmasıyla ilgili bir başka sorun, kredi kartının fiziki olarak değil de, sadece kart bilgilerinin kullanılması halinde eylemin hangi suç tipini ihlal edeceğiyle ilgilidir. Özellikle internet ortamındaki olaylarda failler ellerine geçirdikleri kredi kartı bilgileri ile işlemler yaptığında bu sorun ortaya çıkmaktadır.

kredi kartı sahtecilik

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 3/e maddesinin kredi kartını “nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası” olarak tanımlanmıştır. Kanun metninde kredi kartının “her ne suretle olursa olsun” ele geçirilmesi olarak zikredilmiştir. Sadece kart numarasının kullanılmasıyla da TCK’nın 245/1 maddesinin ihlal edileceği kanaatindeyiz. Benzer olaylar karşısında, Yargıtay’ın da bu doğrultuda kararlar verdiği görülmektedir.

11. CD 27.04.2009 T;2009/7564-4868 E-K: Sanığın haksız olarak elde ettiği katılana ait kredi kartı bilgilerini internet üzerinden girerek telefon faturalarını ödemesi şeklinde gerçekleşen eyleminde, katılana yönelik hile ve desise kullanıldığına veya hataya düşürüldüğüne dair delil ve iddia söz konusu olmadığından, eylemin suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCY’nin 525/b-2 (5237 sayılı TCY m. 245/1) maddesinde öngörülen suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi.

11. CD 17.09.2008 T; 2008/12914-8887 E: 5464 sayılı Kanun’un 3/e maddesi uyarınca, sanıkların yakınana ait kredi kartını  ziki olarak ele geçirmeden sade-ce kredi kartı numarasını kullanarak bilişim sistemi üzerinden kontör satın alınması ve aynı sistem üzerinden başkalarına kontörlerin satılması  ilinin 5237 sayılı TCY 245/1, 43 maddelerinde öngörülen suçu oluşturacağı gözetilmeden uygulama yapılması.

2 – Kartlarda Sahtecilik Yoluyla Yarar Sağlamak (m. 245/2-3)

Uygulamada en çok kredi kartlarının kopyalanması yöntemine başvurulmakta olup, kopyalama işleminde iki yöntem sıkça kullanılmaktadır.

  • POS Terminalleri Üzerinden Kredi Kartı Kopyalanması: Bilindiği üzere kredi kartları üzerindeki manyetik şeritlerde müşterilere ait ad, soyadı bilgileri, kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik kodu gibi bazı bilgiler kayıtlıdır. Ele geçirilen kredi kartı POS cihazına benzer başkaca bir cihazdan (Skimmer) geçirilmek suretiyle kartta mevcut bulunan bütün bu veriler kayıt edilebilmekte ve kullanılabilmektedir.

atm düzenecek

  • ATM Cihazları Kullanılarak Kredi Kartı Bilgilerinin Kopyalanması: ATM cihazları üzerine bazı ilaveler yaparak ATM cihazının manipüle edilmesi ile gerçekleştirilir. ATM cihazlarında kart haznesinin ön kısmına yerleştirilen düzenek ile kart bilgileri kopyalanır, daha sonra kamera kaydı, telefon bankacılığı, tuş takımına yerleştirilen özel düzenek ve benzeri yöntemlerle kullanıcın şifresi ele geçirilir. Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması sonucunda, suçun oluşabilmesi için fail tarafından yarar elde edilmesi şarttır. Yarar elde edilmezse suç oluşmayacaktır.

Teşebbüs – İştirak – İçtima

TCK’nın 35. maddesinde belirtilen teşebbüs, failin işlemeyi amaç- ladığı bir suçun elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başla- yıp da elinde olmayan nedenlerle sonuca ulaşamaması halidir. TCK m. 245’te tanımlanan suç, teşebbüse elverişli olan suçlardandır.

TCK 245/2. fıkrasındanda tehlike suçu düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma, devretme, satın alma veya kabul etme seçimlik eylerimden birisinin gerçekleştirilmesi cezalandırılmıştır. Suç, sahte kart üretme, satma, devretme veya kabul etme anında oluşur. Bu fıkradaki suçun oluşması için haksız yarar elde etmek şart değildir.

İştirak ile ilgili genel hükümler uygulanacaktır.

TCK m. 245/1’de yer alan banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu için öngörülen ceza, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

İşlenen suç sayısının belirlenmesi bakımından, kullanılan kredi kartı sayısının mı, kart hamilinin mi yoksa kartı çıkaran banka sayısının mı esas alınacağıdır. Yargıtay süregelen uygulamasında, kredi kartının kötüye kullanılması suçunda, kullanılan kart sayısını esas almaktadır. Fakat bu uygulamanın ceza miktarını çok arttırması sebebiyle eleştiri konusudur ve mağdur sayısına göre ceza taktir edilmesi teklif edilmektedir.

credit-card-skimmer11. CD 25.11.2008,2008/14622-12423 E-K: Suça konu kredi kartının birden fazla işyerinde kullanılarak haksız çıkar sağlandığı halde TCK 43. maddesinin uygulanmaması.

11. CD 21.11.2006,2006/5704-9321 E-K: Kredi kartının kötüye kullanılması suçu, kullanılan kart sayısınca oluşacağından, mağdur M.U.’e ait Garanti Bankası kartının 7 defa, Bonus kartının 2 defa, Pamukbank’tan alınan kartının 1 defa kullanıldığı, mağdur E.Ç’na ait kredi kartının ise 4 defa kullanıldığı anlaşılmakla, sanık hakkında TCK 245/1, 43 maddeleri 3 defa, 245/1 maddesi ise 1 defa uygulanmak suretiyle ceza tayini gerektiğine.

Buna ek olarak kredi kartını ele geçirirken başka bir suç işlenmiş olması halinde ayrı ceza da hükmedilecektir:

Yargıtay 6. CD 09.03.2009,2008/10669 E, 2009/4966 K:Yakınandan yağmaladıkları ve zorla şifrelerini söylettikleri üç ayrı bankaya ait kredi kartlarını, iki gün içerisinde kullanarak bankomatlardan para çeken ve alışveriş yaparak kendilerine haksız yarar sağlayan sanıkların eylemlerinin, yağma suçundan ayrı olarak şikayetçinin farklı bankalara ait kredi kartlarını hukuka aykırı kullanması ayrı ayrı 5237 sayılı TCK’nın 245/1.maddesinde öngörülen “banka ve kredi kartlarının kötüye kulla- nılması suçlarını”da oluşturduğu ve bu suçlardan da mahkumiyetlerine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, nitelendirmede yanılgıya düşülerek yazılı gerekçe ile beraatlerine hükmedilmesi.

Cezalar

TCK m. 245/2’deki başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden ya da banka veya kredi kartları üzerinde sahtecilik yapan fail ise, birinci fıkradakine göre daha ağır cezaya çarptırılacaktır. Bu kez faile verilecek cezanın alt sınırı üç; üst sınırı ise yedi yıl olacak ve faile ayrıca on bin güne kadar adli para cezası verilecektir.

kart kopyalamaÜçüncü fıkradaki eylemde ise, sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan banka veya kredi kartını kullanarak kendisine

ya da başkasına maddi yarar sağlayan kişiye ise dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilecektir. Burada önemli olan nokta, söz konusu eylemin başka bir suç oluşturmamasıdır. Eylem başka bir suç oluşturuyorsa ceza daha ağır olabilecektir.

TCK m. 245’te işlenen suçlar şikayete bağlı olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doğrudan soruşturma yapılır. Yargılama yapma yetkisi ise asliye ceza mahkemelerine aittir.