16 16/06/2017

Tecavüz için istemler üründe bulunmalıdır.

2017-06-17T10:59:29+00:00 16/06/2017|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları, Patent Hukuku|Tags: , |

Patent veya faydalı model belgesinden doğan hakların ihlal edildiğinin kabul edilmesi için davalının ürettiği ürünlerde tescile konu belgedeki istemlerdeki unsurların tamamının aynen ve eşdeğerlerinin bulunması gerekir. Bu karşılaştırma oldukça basit yapılmaktadır. Bu istemlerle korunan içerik üründe  yoksa genellikle tecavüzün de olmadığı sonucuna gidilmektedir. 11. Hukuk Dairesi 2015/15584 E. , 2017/2767 K., 09/05/2017 Davacı avukatı, müvekkilinin Depreme [...]

15 15/06/2017

FAYDALI MODEL – PATENT TEKNİKTE UZMAN KİŞİ UYGULAMA – 11. HD 2017/2740 K.

2017-06-15T01:09:41+00:00 15/06/2017|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları, Patent Hukuku|

Patent veya faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü davalarında tarifname ve istemlerin yetersizliği çok fazla davalara konu olmamaktadır. Daha çok yenilik unsurunun tartışmalarını görmekteyiz. Faydalı modelin hükümsüzlüğü hakkındaki karar her ne kadar yürürlükten kalkan 551 sayılı KHK m.165-1-b kapsamında ele alınmışsa da aynı madde yeni SMK m.92 f.1'da tekrar edildiği için karar değerlendirmeye alınabilir. Karara konu olayda [...]

14 14/06/2017

Patent ve faydalı model bütün unsurların yer alması

2017-06-11T13:08:29+00:00 14/06/2017|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları, Patent Hukuku|Tags: , , , |

Patent ve faydalı modelin istemleri ile ihlal ettiği iddia edilen belgenin istemleri karşılaştırılır ve bütün istemlerin varlığı aranır. Belge ile karşılaştırılmıyorsa tecavüz olduğu iddia edilen ürün ile belge karşılaştırılır. Sadece ürünlerin amacının aynı olması tecavüzün varlığını göstermez. Eş değer geliştirmeler ile de ihlalin varlığı araştırılması gerekir.  Bu unsurlar yoksa tecavüzün gerçekleşmediği sonucuna gidilir. 11. Hukuk [...]

5 05/09/2016

PATENT BAŞVURUSUNUN GERİ ÇEKİLMESİ – Yargıtay 11. HD 2015/14906 E., 2016/738 K.

2016-09-04T10:00:26+00:00 05/09/2016|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , |

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2015/14906 E.,  2016/738 K. Başvurunun geri çekilmiş sayılması halinde dahi uyuşmazlık patent hakkı sahipliğinin tespiti ile ilgili olduğundan 551 sayılı KHK'nın 12/3. maddesi uyarınca dava konusuz kalmayıp hak sahipliği hususunda bir karar verilmesi gerekir. Aynı KHK'nın 82/1 ve son fıkraları uyarınca da patent başvurusunun geri çekilmiş olması halinde bu maddenin birinci [...]

25 25/01/2015

Yargıtay 2014 – 12813 – Belge Hükümsüz Olsa Da Haksız Rekabet Koruması

2015-01-25T17:45:16+00:00 25/01/2015|Categories: Patent Hk. Yargıtay Kararları|Tags: , , , |

T.C YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 6601 Karar: 2014 / 12813  Karar Tarihi: 03.07.2014 Davalı-karşı davacı karşı dava dilekçesinde davalının eyleminin aynı zamanda haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek, haksız rekabetin önlenmesini ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasını talep etmiştir. Bu durumda, karşı davacı adına tescilli faydalı model belgesinin dava tarihi itibariyle geçersiz kılınması nedeniyle esasen bu [...]