Ne kadar çok örnek sözleşmeler kullanılsa da her faaliyetin kendisine özgü farklılıkları olacaktır,
Bu nedenle aşağıda bir basılı eser ile ilgili sözleşmede neler olması gerektiği yer almaktadır.

1. TARAFLAR

Yayınevi adına imza atak kişinin temsil yetkisine dikkat ediniz. Sözleşme imzalamadan önce internette açık olarak yayınlanan ticaretsicil.gov.tr ve ito.org.tr adreslerinden şirket hakkında bilgi edininiz. Hatta duruma göre bu belgeyi sözleşmeye ekleyebilirsiniz ve imza sirküsü de isteyebilirsiniz.

2. HAK DEVRİ YAPILAN ESER (KONU)

Sözleşmeye konu eser, ad ve cins olarak açıkça belirtilmelidir.

3. HAKLARIN DEVRİ VE TAAHHÜT (Tarafların yükümlülükleri)

a. Yayım hakkı ve satış hakkının, birisi veya ikisinin devredildiği,

b. Yayım ve satış hakkı dışındaki her türlü tasarruf hakkının bir kısmının veya tamamının devredilip devredilmediği, (bu devredilen diğer haklar nelerse açıkça yazılmalıdır, örneğin dijital ortamda kullanım)

c. Eserin basılıp satılmasına kadar ki masrafların kime ait olduğu,

d. Eserle ilgili hakların daha önce bir başka özel veya tüzel kişiye devredilip devredilmediği,

e. Eserle ilgili hakları devralan yayınevi sahibinin, bu haklarını üçüncü kişiye (özel veya tüzel) devretme hakkının olup olmadığı, belirtilmelidir.

Eserin kullanımı ile ilgili her türlü faaliyet buraya yazılmalıdır.

4. TELİF ÜCRETİ VE ÖDEME ŞARTLARI

a. Toplam telif ücreti tutarı ve ödemenin nasıl yapılacağı, peşin, taksit, vadeler.

b. Her baskı için ödenecek, ücret tutarı ve bu ücretin nasıl ödeneceği,

5. YAYIM VE SATIŞ HAKKININ DEVRİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

a. Yayımcıya ilk baskıdan sonraki baskı haklarının devredilip devredilmediği,

b. devir hakkının kaç yılla sınırlandırıldığı,

c. Eserin adı, eser üzerine yazılacak yazarın adı, eserin ebat ve şekli, kullanılacak kâğıt cinsi, kapak, iç sayfalar,

d. Basım için verilecek eser müsveddesinin sayısı, şekli ve veriliş tarihi,

e. Mücbir sebepler dışında eserin en geç basım ve satış tarihi,

f. Eserin basımındaki gecikme hallerinde uygulanacak tazminat hükümleri ile sözleşmeyi tek taraflı iptal hükümlerinin neleri ihtiva ettiği,

g. Orijinal metinde değişiklik yapılıp yapılamayacağı ile düzeltmelerin kimin tarafından  yapılacağı,

h. Fikir ve Sanat Eserlerinin işaretlenmesi Hakkındaki Yönetmelik esaslarına mutlaka uyulacağı,

ı. Eserin basılmasını müteakip yazarına kaç adet verileceği belirtilmelidir.

6. SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE FESHİ

a. Sözleşmenini gayrikabili rücû (tek taraflı dönülmezlik) olup olmadığı,

b. Sözleşme şartlarından hangilerinin ihlâli halinde sözleşmeyi fesh hakkının doğacağı,

c. Sözleşmeyi feshetme hakkının sözkonusu mücbir sebepler dahil, eserin müsveddelerinin tesliminden itibaren baskıda ortaya çıkacak gecikme süresinin ne kadar olacağı,

d. Fesih ihbarlarının noter aracılığıyla yapılacağı,

e. Yukarıdaki maddelerde belirtilen sebeplerin zuhuru halinde, feshin, gayrikabili rücû sözleşmelerinde de geçerli olacağı belirtilmelidir.

 7. KANUNİ İKÂMETGÂH ADRESLERİ

Eser sahibi ve yayımcının kanuni adresleri yazılır. Bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olacağı, adres değişikliklerinin bir ay içinde yapılacağı, aksine durumlarda da sözleşme adreslerinin tebligat adresi olarak kabul edileceği belirtilir.

8. İHTİLÂFLARIN HALLİ

Doğacak her türlü ihtilâfların hallinde hangi yerin mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağı belirtilir.

9. SÖZLEŞME ADEDİ, TARİHİ VE İMZALAR

Başlığından da anlaşılacağı üzere sözleşmenin kaç nüsha olduğu ve kimlere  verildiği, tarihi, karşılıklı imzalar, bu bölümde yer alır. Ayrıca yayımcı adına imza atanın yetki belgesi sözleşmeye eklenir.