YARGITAY 11.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 5862 Karar: 2014 / 8134 Karar Tarihi: 30.04.2014

iddia olunan eylemin aynı zamanda haksız fiil oluşturması nedeni ile HMK’nın 16. maddesi uyarınca zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Bu bakımından yetkisizlik kararı verilmesi usule aykırı olduğu gibi, esasen 5846 sayılı FSEK 84 vd maddelerinde de haksız rekabet hakkında düzenleme bulunduğundan uyuşmazlıkta fikri sınai haklar hukuk mahkemesi sıfatıyla mahkemenin görevli olduğunun da kabulü gerekir.

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin 2010 ve 2011 yıllarında katalog ve broşür işlerini yaptığı davalı …… Tur. İnş. Ltd. Şti yetkililerinin 2011 senesinde müvekkilini telefonla arayıp, şirketlerinin otelleri için katalog ve broşür yapımı ve basımı için grafik tasarım yapmasını istediklerini, şirket yetkilileri ile müvekkilinin davalı şirketin otelinde birkaç kez yüz yüze konuştuklarını, müvekkilinin şirket yetkililerinin isteği üzerine iki ayrı grafik ve tasarım hazırlayarak davalı şirketin elektronik posta adresine mail olarak gönderdiğini ayrıca grafik ve tasarımın dijital çıktısını kargo ile şirket adresine gönderdiğini, davalı şirket müvekkilinden grafik ve tasarımlar üzerinde değişiklik yapılmasını istemeleri üzerine müvekkilinin istenilen değişiklikleri yaptığını tekrar davalı şirkete gönderdiğini, davalı şirketin hazırlanan grafik ve tasarımları beğendiklerini fiyat için müvekkilinden teklif istediklerini, basım aşamasına geçmesi içinde müvekkiline haber vereceklerini söylediklerini, bunun üzerine şirket yetkililerinin müvekkilini arayıp sormadıklarını, aradan bir süre sonra müvekkilinin Didim’e gittiğinde davalı şirket yetkililerinin bulunduğu otele uğradığında müvekkili tarafından hazırlanan grafik ve tasarımların Aydın’daki diğer davalı Aydın …… Mat. Rek. Ambalaj Pro. Tic. ve San. Ltd. Şirketi’ne bastırıp otelde kullanıldığını gördüğünü ve müvekkilinin bir iki tane örnek yanına alarak otelden ayrıldığını bu nedenle FSEK’nın 68. maddesine göre müvekkilinin izni olmadan müvekkilinin eserinin davalılar tarafından katalog olarak basılıp kullanılması nedeniyle, müvekkilinin isteyebileceği bedelin emsal veya rayiç bedel itibariyle müvekkilinin uğradığı zararın en az üç kat fazlası maddi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ….. Tuna Mat. Rek. Ambalaj Pro. Tic. ve San. Ltd. Şirketi vekili davanın reddini savunmuş, diğer davalı yargılamaya katılmamıştır.

Mahkemece, davaya konu tasarımın 5846 sayılı FSEK kapsamında fikir ve sanat eseri olmadığı gerekçesi ile dava dilekçesinin görev yönünden reddine; ayrıca yetki itirazında bulunan davalı ….. Tuna Mat. Rek. Ambalaj Pro. Tic. ve San. Ltd. Şirketi adresinin Aydın ili olduğu, davanın 6102 sayılı TTK’nın 55. ve devamı maddelerinde yer alan haksız rekabet hükümlerinden kaynaklandığı, 6102 sayılı TTK’nın 55 ve devamı maddelerinde yer alan davalarda özel bir yetki kuralının öngörülmediği, davaya bakma yetkisinin HMK’nın 6. Maddesi uyarınca davalının ikametgahı mahkemesinin olduğu yetki itirazında bulunan davalının adresinin Merkez Aydın olduğu gerekçesiyle, dava dilekçesinin yetki yönünden de reddine, kararın kesinleşmesini mütakip dosyanın ticaret mahkemesi sıfatıyla yetkili ve görevli Aydın Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Kararı davacı vekili ve davalı ….. Mat. Rek. Ambalaj Pro. Tic. ve San. Ltd. Şti. vekili temyiz etmiştir.

1- Mahkemece yazılı olduğu şekilde dava dilekçesinin görev ve yetki yönünden reddi ile, dosyanın görevli ve yetkili Aydın Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK’nın 116. maddesinde ilk itirazlar, kesin yetki kuralının bulunmadığı hallerde yetki itirazı, uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenmesi gerektiği itirazı ve işbölümü itirazı olarak sayılmış, aynı Yasa’nın 117/(2). maddesinde ise ilk itirazların dava şartlarından sonra inceleneceği hüküm altına alınmıştır. Somut uyuşmazlıkta, kesin yetki kuralı söz konusu olmadığından yetki itirazı ilk itirazlardan olmakla, dava şartı olan görev hususundan sonra irdelenmesi gerekmektedir. Bu itibarla, mahkemece görevsizlik ile ilgili re’sen inceleme yapılarak dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verildikten sonra, yetki ilk itirazı da değerlendirilerek dava dilekçesinin yetki yönünden de reddine karar verilmesi doğru olmadığı gibi, davacı işbu davada eser sahipliğine dayalı olarak FSEK 66/son maddesi gereğince eser sahibi olarak ikamet ettiği yerde de tecavüzün ref’i ve men davası açabilir. Öte yandan, somut uyuşmazlıkta mahkemece de benimsendiği üzere davacının çalışmasının eser olmadığının kabulü halinde dahi iddia olunan eylemin aynı zamanda haksız fiil oluşturması nedeni ile HMK’nın 16. maddesi uyarınca zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Bu bakımından yetkisizlik kararı verilmesi usule aykırı olduğu gibi, esasen 5846 sayılı FSEK 84 vd maddelerinde de haksız rekabet hakkında düzenleme bulunduğundan uyuşmazlıkta fikri sınai haklar hukuk mahkemesi sıfatıyla mahkemenin görevli olduğunun da kabulü gerekir. Açıklanan gerekçelerle mahkeme kararının taraflar yararına bozulması gerekmiştir.

2- Bozma sebep ve şekline göre taraf vekillerinin sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenle hükmün taraflar yararına BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenle taraf vekillerinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz eden davacı ve davalı ….. Mat. Rek. Ambalaj Pro. Tic. ve San. Ltd. Şti’ye iadesine, 30.04.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.