Yargıtay 19. Ceza Dairesi
2015/10796 E. , 2015/9369 K., 28/12/2015

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
… Sulh Ceza Mahkemesi’nin 17/12/2007 tarihli kararı ile CMK’nın 119. maddesi uyarınca suça konu işyerinde arama yapılması kararı verilmesine karşın, işyerinde bulunan bilgisayar üzerinde arama yapılabilmesine olanak tanıyan CMK’nın 134.maddesine göre verilmiş bir arama kararı bulunmadığı anlaşılmakla, el konulan laptop bilgisayardan elde edilen şikayetçi firmaya ait belge ve bilgilerin nüshalarına rastlanılması üzerine sanık hakkında 5846 sayılı Kanuna aykırılıktan dava açılmış ise de, elde edilen deliller hukuka aykırı delil niteliğinde olup hükme esas alınamayacağından, sanık hakkında verilen beraat hükmünün sonuç itibariyle doğru olması karşısında, eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 28/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi