Davanın BK.nun 125.maddesinde düzenlenen 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğu, eserin mülkiyet hakkının devrini aksi kararlaştırılmadıkça fikri hakların devrini içermediği, resmin takvimde basılmasının fikri haklara tecavüz oluşturduğu…

T.C.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2000/7580 K. 2000/9694 T. 5.12.2000

DAVA : Taraflar arasındaki davanın Ankara Asliye 6.Ticaret Mahkemesi’nce görülerek verilen 31.5.2000 tarih ve 1999/278-2000/239 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için belirlenen 5.12.2000 günde davacılar avukatı Ünsal Piroğlu ile davalı avukatı Ayten Örenbaş gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Yaşar Arslan tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili, müvekkillerinin mirasbırakanı ünlü ressam Nurullah Berk’e ait bir tablonun davalı bankanın 1993 yılı reklam takviminde izinsiz kulanıldığını ileri isürerek FSEK68/1.md. uyarınca (900.000.000) TL maddi ve aynı yasanın 70/1.maddesi uyarınca da (200.000.000) TL manevi olmak üzere toplam (1.000.000.000) TL tazminatın 1.1.1993 tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın bir yıllık haksız eylem zamanaşımına uğradığını, dava konusu resmin mülkiyetinin müvekkiline geçtiğini ve eserin ticari amaçla kullanılmadığını, kültürel ve sanatsal amaçlı olarak sınırlı sayıda ve sadece Almanya’da dağıtılmak üzere bastırılan takvimde yer aldığını, sanatçının mali haklarına ve bu kapsamda yayın hakkının ihlal edilmediğini, müvekkilinin FSEK 16.maddesi anlamında mülkiyet hakkı sahibi olarak eserden yararlandığını, manevi tazminat ve faiz talebinin de dayanaksız olduğunu savunmuştur.

Mahkemece, sunulan kanıtlara ve bilirkişiler kurulu raporuna dayanılarak, davanın BK.nun 125.maddesinde düzenlenen 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğu, eserin mülkiyet hakkının devrini aksi kararlaştırılmadıkça fikri hakların devrini içermediği, resmin takvimde basılmasının fikri haklara tecavüz oluşturduğu, resmin rayiç değerinin 1.1.1993 tarihinde (300.000.000) TL olması nedeniyle bunun üç katının maddi tazminat olarak istenebileceği ve talep edilen manevi tazminat miktarının da uygun olduğu, takvim reklam amaçlı olması nedeniyle geniş anlamda ticari amacın da gerçekleştiği gerekçesiyle davanın aynen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve bilgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davalı banka vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 37.120.000 lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 100.000.000 lira duruşma vekillik ücretinin davalıdan alınıp davacılara verilmesine, 5.12.2000 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.