6570 sayılı Kanuna göre, yeni malikin konut ya da işyeri ihtiyacı sebebiyle tahliye davası açabilmesi için öncelikle bu kanuna tabi bir taşınmazın kiralanmış olması gerekmektedir.

6570 sayılı Kanun 7/I, d hükmünde “gayrimenkulü Medeni Kanun hükümlerine göre iktisabeden” denilmiştir. Buna göre taşınmazın iktisap sebebi burada önemli değildir.

Sayı ve pay çoğunluğunun olması kaydıyla kira konusu taşınmazın belirli bir payına paydaş sıfatıyla malik olan kimse de yeni malik kabul edilir.

Buna karşılık, Yargıtay’a göre davacının daha önce pay sahibi olduğu kiralananın tamamına sonradan malik olması durumunda, daha önce pay sahibi olan kimse kira sözleşmesinin tarafı olup, 6570 sayılı K. m. 7/I, d. uyarınca yeni malik sayılamaz. Bu nedenle de bu yeni pay iktisabı, ona 6570 sayılı K. m. 7/I, d. hükmünden yararlanma hakkı vermez.

Taşınmazı icra-iflas yoluyla devralan kişi de önceki kira sözleşmesi ile bağlı olup, devralan kişi yeni malik olduğu için tahliye talebinde bulunamaz.

Bir diğer önemli husus ise, miras yoluyla iktisap halinde de 6570 sayılı K. m. 7/I, d hükmünün uygulama alanı bulacağıdır. Bilindiği gibi, miras hukukundaki külli halefiyet prensibi gereği, mirasbırakana ait malvarlığı, bütün olarak, aktifi ve pasifiyle, tek bir işlemle mirasçılara geçer. Yani mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak,kanun gereği kazanırlar. Bu durum nedeniyle de mirasçılar yeni malik olarak kabul edilmektedir.

Yeni malik meselesini açıkladıktan sonra hangi şartlarda tahliye istenebileceğine bakalım.

6570 sayılı K. m. 7/I, d hükmünde, yeni malikin gayrimenkulü kendisi veya eşi veya çocukları için tamamen veya kısmen mesken olarak ve yine kendisi veya eşi veya çocukları için bir meslek veya sanatın bizzat yapılması için iş yeri olarak kullanma ihtiyacıyla tahliye davası açabileceği ifade edilmektedir.

Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Tahliye davasının kabulü için, davacı yeni malikin yanında, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin mesken ihtiyacı yeterli görülmüştür. Değişiklikle daha önce torun için için talep edilemeyen tahliye artık yapılabilmektedir. Bir başka sık sorulan soru da evlilik dışı çocuk meselesidir ki bu da eğer çocuk babaya nesep bağı ile bağlanmışsa yine talepte bulunabilecektir. Burada mahkemenin talebin samimi olup olmadığını tespit etmesi gerekmektedir.

İş yeri ihtiyacı için açılacak olan davada da açıklamalarımız aynıdır. Fakat ayrılan nokta iş yeri için tahliyesi istenen yerde yapılacak olan işin uygun olup olmadığıdır. Yani tapu da mesken olarak kayıtlı olan yerde dişçilik yapılıp yapılamayacağı araştırılmalıdır. Ayrıca Yargıtay tarafından mesken ihtiyacı için başka bir yerde kirada olunması yeterli görülürken iş yeri ihtiyacı sadece başka bir yerde kiracı olmak yeterli görülmemiş, tahliye tehdidi altın olmak gibi de şartlara bağlanmıştır. Halihazırda bir iş yeri olan kişinin de yeni bir yere ihtiyacı olması nedeniyle de tahliye talep edilmesi de kabul edilmeyecektir.

Gelelim bir başka can alıcı nokta olan sürelere.

Yukarıdaki şartları taşıdığını düşünen yeni malik, 6570 sayılı K. m. 7/I, d’ye göre: “iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfında kiracıyı keyfiyetten ihtarname ile haberdar etmek şartiyle altı ay sonra” tahliye davası açabilir. Buna göre, yeni malik, iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde iktisap durumunu, ihtiyacını, tahliye isteğini ve aksi halde tahliye davası açacağını kiracıya ihtarname ile bildirmek kaydıyla, yine iktisap tarihinden başlayarak hesap edilecek altı ay sonra tahliye davası açabilecektir. Süre başlangıçlarına dikkat etmek gerekir örneğin icra ile alınmışsa ihale tarihinden süre başlayacaktır.

Yeni malik, iktisap tarihinden itibaren altı ay sonra açılacak davayı, bu altı ayın bitiminden itibaren bir ay içinde açmak zorunda değildir, davayı daha geç de açabilir. Fakat bu süreyi yine de çok uzatmamak gerekir aksi halde iyi niyet sorgulanacaktır.

Yeni malik, taşınmazı iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfında ihtarnameyi göndermez ise, artık kira süresinin sonunu bekleyip bu sürenin sona ermesinden itibaren bir ay zarfında 6570 sayılı K. m. 7/I, b veya c uyarınca tahliye davası açmalıdır. Kira sözleşmesinin süresi iktisap tarihinden itibaren altı ay geçmeden sona erecekse, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.