Satım sözleşmesine konu malın tüketiciye teslimi anında taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması halinde ayıplı olduğu kabul edilir.

Söz konusu hasar değer itibariyle küçük mallarda mevcut olabileceği gibi araç, gayrimenkul gibi bedeli yüksek mallarda da çıkabilmektedir. Bu ayıpları tüketici fark ettiğinde ne yapmalıdır?

Tüketicinin bu durumda kullanabileceği seçimlik hakları mevcuttur. Öncelikle bu hakları kullanabilmesi için malı belirli bir süre içinde muayene etmesi gerekmektedir. Ayrıca alıcının malın teslimi tarihinden itibaren 30 gün içinde ayıbı ihbar ödevi bulunmaktadır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici,

1- Malın yenisi ile değiştirilmesi

2- Onarım

3- Ayıp oranında bedel indirimi

4- Sözleşmeden dönme haklarından birini satıcıya karşı kullanmakta serbesttir.

 

Tüketicinin bu seçimlik hakları kullanma süresi, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye tesliminden itibaren 2 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda 5 yıldır ve mülkiyetin geçmesi anından itibaren işlemeye başlar.

 

 

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/4340

K. 2004/11249

T. 10.11.2004

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı vekili, davalılardan üretici firma olan Mais Motorlu Araç Satış A.Ş.nin yetkili satıcısı diğer davalı Güven Altan Ltd.Şti.nden müvekkilince Renault Megane marka aracın satın alındığını, araçta üç kez aynı nitelikte arıza meydana geldiğini, bu ayıp nedeniyle umulan yararın müvekkilince sağlanamamış bulunduğunu belirterek aracın aynı vasıfta ayıpsız bir araçla değiştirilmesi, mümkün olmaz ise bedelinin reeskont faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Mais A.Ş. vekili, davaya konu yapılan araçtaki arızanın kullanım hatasından kaynaklandığını, müvekkili şirketin sorumluluğunun da bulunmadığını bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Diğer davalıya tebligat yapılmış ise de, davaya karşı yanıt vermemiştir.

Mahkemece benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda davaya konu araçtakiarızanın imalat hatasından kaynaklandığı ve gizli ayıp niteliğinde bulunduğu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayınlanan tebliğin 12/A bendi de gözetilmek suretiyle davanın kabulüne, ayıplı aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine, değişime ilişkin masrafların davalılarca karşılanmasına karar verilmiş, hüküm davalılar vekilince temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 10.11.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.