5510 Sayılı Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasında iş kazası hallerinde sigortalılara sağlanan haklar;

 

1-    Sigortalıya geçici iş görmezlik süresince günlük geçici iş görmezlik ödeneğinin verilmesi:

 

Geçici iş görmezlik ödeneğinin süresi Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulundan alınacak istirahat raporuna bağlıdır. 5510 sayılı Kanun uyarınca sigortalılara, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle iş göremedikleri sürece prim ödeme gün sayısı şartı aranmaksızın ilk günden itibaren her gün için geçici iş görmezlik ödeneği verilecektir.

2-    Sigortalıya sürekli iş görmezlik geliri bağlanması:

 

Sürekli iş görmezlik geliri Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya bağlanacaktır. (4/1-b)’ye göre sigortalı sayılanlara, sürekli iş görmezlik geliri bağlanabilmesi için kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

 

3-    İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması

 

4-    Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi

 

5-    İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi

 

Olarak öngörülmüştür.

 

Yukarıda sayılan haklardan sadece geçici iş görmezlik ödenekleri kısa vadeli sigorta kolları kapsamında, diğerleri ise uzun vadeli sigorta kolları kapsamında Kurumca yürütülmektedir.

 

SİGORTA YARDIMLARI HAKKINDA UYGULANACAK ZAMANAŞIMI:

 

5510 SAYILI Kanun uygulamasında Kısa vadeli sigorta kollarından kazanılan haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse bu hak düşmektedir. Bu bağlamda kısa vadeli sigorta kolları kapsamında iş kazası durumunda sigortalının kazandığı haklar beş yıllık zamanaşımına tabidir.