İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemleri
almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda
alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en
geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Burada ilgili bölge
müdürlüğünden kastımız işyerinin bağlı bulunduğu ÇSGB bölge müdürlüğüdür.
Bu bildirimi yaparken kanuna göre herhangi bir şekil zorunluluğu bulunmamakla birlikte
bildirimin yazılı yapılması gerekmektedir. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı WEB sayfasında
matbuu form örneği bulunmaktadır. Söz konusu bildirim formu aşağıda örneği gösterilen
dilekçe ile birlikte verilmelidir.

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
………………….BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
…………………

Sayı:
Tarih:
Konu: ……Tarihinde Meydana Gelen İş Kazasının Bildirimi

…………………Müdürlüğünüzde ………………….sayılı dosyada işlem gören adresinde
kurulu………….faaliyet konulu işyerimizde …/…./…..tarihinde vuku bulan ……isimli işçimizin iş
kazasına ilişkin “İşyeri Kaza Bildirim Formu” düzenlenerek ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

EKLER:

1- Bir adet işyeri kaza bildirim formu
2- Vekilin bildirmesi halinde/ Vekaletname fotokopisi

İşverenlerin işyerinde meydana gelen iş kazası ve tespit edilecek meslek hastalığını iki
işgünü içinde bildirmemelerinin yaptırımı idari para cezasıdır.