Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından geçersiz feshi durumunda işçinin mağduriyetini azaltmak ve işverenin fesih hakkını sınırlayarak sözleşmenin devamını sağlamak amacıyla hukuki bir koruma olan güvence kavramı getirilmiştir.

Bu durumda iş sözleşmesinin işveren tarafından geçersiz bir nedenle sona erdirilmesi halinde işçi, işe iadesini yargı yolu ile talep edebilmektedir. İşe iadeye karar verilmesine rağmen işçinin yeniden işe başlatılmaması durumunda ise işveren belirli parasal hakları ödemekle yükümlü kılınmaktadır.

Kıdeme hak kazanmaya az bir sürenin kalması durumunda iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçi, uzun bir süre o işyerine emek harcadığını buna rağmen süresi dolmadığından kıdem tazminatı da alamayacağını düşünerek umutsuzca yeni iş arayışına girmektedir. Kanunun getirdiği düzenleme ile işçi, işe iade davası açarak eski işyerine dönmeye hak kazanmaktadır.

İşe iade davasının açılabilmesi için kanunda bazı şartlar öngörülmüştür. Öncelikle işçinin çalıştığı işyerinde otuz veya daha fazla işçinin belirli-belirsiz ya da tam-kısmi süreli olması gözetilmeksizin çalışıyor olması gerekmektedir. Diğer şart ise işçinin kıdeminin en az altı ay olması ve iş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayanılmaksızın işveren tarafından sona erdirilmesidir.

Söz konusu davanın açılmasında kanun bir aylık hak düşürücü süre öngörmüştür. Bu durumda işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihten itibaren bir aylık hak düşürücü süre içerisinde işçinin çalıştığı işyerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemesinde işe iade davasını açmalıdır.
Açılan davanın sonucunda feshin geçersizliği gündeme gelirse işçinin işe iadesine karar verilir. İşe iade kararının kesinleşme tebliğini alan işçi, 10 günlük kesin süre içinde işverene işe başlama talebinde bulunmalıdır. Bu başvuru yazılı yapılacak ise 10 günlük sürenin bitimine kadar tebligatın işverene ulaşması gerekmektedir. Başvuruyu alan işveren ise bir aylık süre içinde işçiyi işe başlatmakla yükümlüdür.

İşçinin, çıkan olumlu karara rağmen işe başlatılmaması durumunda; dört aya kadar boşta geçen sürenin ücreti, en az dört en çok sekiz aylık ücreti tutarında iş güvencesi tazminatı, İşçiye bildirim süresi verilmemesi halinde bu süreye ait ücret tutarı, boşta geçen 4 aylık sürenin eklenmesi ile bakiye sürenin bir yılı geçmesi halinde yıllık ücretli izin alacağı ve kıdem tazminatı alacağının işçiye ödenmesi gerekmektedir.