11. Hukuk Dairesi 2003/13467 E., 2004/7561 K.

Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı, münhasıran sahibine aittir. Ticaret unvanı kanuna aykırı olarak başkası tarafından kullanılan kimse bunun men ‘ini, tescilli unvanın değiştirilmesi veya silinmesini, varsa zararın tazminini ve hükmün gazetede yayımlanmasını isteyebilir. Somut olayda, davacı ile davalının faaliyet alanları aynı olup, davacının kuruluş ve tescil önceliği nedeniyle ülke genelinde bir hak elde ettiği, her iki tarafın unvanlarının çekirdek unsurunun aynı olduğu, karışıklığa neden olması ve unvana tecavüz teşkil etmesi karşısında davacının terkin isteme hakkının bulunduğu açıktır. Ancak davalı ticaret unvanını tescilli olarak kullanmaktadır. Bu nedenle tescilli ticaret unvanının sicilden terkin edilmesi anına kadar kullanılmasında her hangi bir usulsüzlük olmadığı için, bu dönem içerisinde unvana tecavüzden ve haksız rekabetten bahsedilemez.  

Taraflar arasında görülen davada (Konya Asliye Birinci Ticaret Mahkemesince verilen 10.9.2003 tarih ve 2003/54-2003/479 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili adına tescili “Konyalı” ibareli marka ve ticaret unvanının davalı tarafından aynen kullanıldığını, bu durumun haksız rekabet teşkil ettiğini iddia ederek, haksız rekabete son verilmesini, davalının ticaret unvanından, kullandığı etiket, tabela v.s. materyalden “Konyalı” ibaresinin silinmesini, mümkün olmazsa imhasını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin “Konyalı Saatçi” ibareli unvanı 1974 yılından beri kullandığını, taraflar arasında uzun yıllardan beri ticari ilişki olduğunu, aynı unvanın kullanıldığını bildiğini, zımmen rıza gösterdiğini, bayilik ilişkisinin de devam ettiğini, tespit dosyasında marka hakkına tecavüzün olmadığının belirlendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

 Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, “Konyalı” ibareli markanın gerçek kişi Mustafa adına tescilli olduğu, bu hakkın şirkete devredilmemiş bulunduğu, davacı şirket markasına tecavüzden bahsedilemeyeceği, ancak unvan bakımından davacının kuruluş ve tescil önceliği bulunduğu Türkiye çapında korunan bir hak elde ettiği, “Konyalı” ibaresinin tarafların ticaret unvanının esaslı unsuru olduğu, davalının eyleminin TTK.nun 57/5. maddesine göre iltibas nedeniyle haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle marka hakkına tecavüz nedeniyle açılan davanın reddine, davacı şirketin ticaret unvanına vaki tecavüzün önlenmesi isteminin kabulüne, TTK.nun 57/5. maddesi uyarınca davacının Konyalı ibareli ticaret unvanına davalının vaki tecavüzünün önlenmesine karar verilmiştir.

 Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

 1) Dava, ticaret unvanı ile markaya tecavüz ve haksız rekabete son verilmesi, ortaya çıkan maddi durumun tüm sonuçlarının ortadan kaldırılması, davalının ticaret unvanı ve diğer tanıtım vasıtalarından ‘Konyalı’ ibaresinin çıkarılması ve silinmesi istemlerine ilişkindir.

TTK.nun 52. maddesi uyarınca, usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı, münhasıran sahibine aittir. Aynı yasa’nın 54. maddesi ise, ticaret unvanı kanuna aykırı olarak başkası tarafından kullanılan kimsenin, bunun men’ini, tescilli unvanın değiştirilmesi veya silinmesi, varsa zararının tazminini ve hükmün gazetede yayınlanmasını isteyebileceği öngörülmüştür. Ticaret unvanının korunmasında tescilli unvanın varlığı ve önceliği yeterlidir. Usulen tescil ve ilan edilen ticaret unvanı, terkin edilinceye kadar koruma altında olup, sahibine kullanma hakkı bahşeder. Hukuka aykırı şekilde başkasının ticaret unvanının tescilsiz kullanımı veya terkine rağmen unvanın kullanılması haksız rekabet teşkil edecektir.

Somut olayda saatçilik alanında faaliyet gösteren davacının unvanı, ‘Konyalı Saat Ticaret A.Ş.dir. Anılan unvan, 28.5.1993 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir. Davalı şirket de aynı alanda faaliyette bulunmakta olup, ‘Konyalı Optik Saat ve Sarraflık Sanayi Ticaret Ltd. Şti.” ibareli unvanını 19.6.1997 tarihinde tescil ettirmiş bulunmaktadır. Davacı ile davalının faaliyet alanları aynı olup, davacının kuruluş ve tescil önceliği nedeniyle ülke genelinde bir hak elde ettiği, her iki tarafın unvanların çekirdek unsurunun ‘KONYALI’ ibaresi olduğu, karışıklığa neden olması ve unvana tecavüz teşkil etmesi olarak kullanmaktadır. Dolayısıyla tescilli ticaret unvanının sicilden terkin edilmeleri anına kadar kullanmalarında her hangi bir usulsüzlük olmadığından bu dönem içinde unvana tecavüzden ve haksız rekabetten bahsedilemez. Fakat, mahkemece, talep edilmesine rağmen, ‘Konyalı’ ibaresinin davalının ticaret unvanından terkinine karar verilmemiştir. Ancak, anılan karar bu yönüyle davacı vekili tarafından temyiz edilmemiştir. O halde, davalının usulüne uygun olarak tescilli unvanını kullanması, sicilden terkin edilmediği müddetçe haksız rekabet teşkil etmeyeceğinden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

 2-) Bozma sebep ve şekline göre, davalı vekilinin diğer temyiz itirazları incelenmemiştir.

 Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davalı yararına (BOZULMASINA), (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 6.7.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.