11. HD 2005/11314 K. MARKANIN TAKLİTİ TESCİL BELGESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

2011-05-02T17:35:32+03:0024/06/2009|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları|

11. Hukuk Dairesi 2004/13638 E., 2005/11314 K.

Davalı vekili, “Çay Çiçeği” ibaresinin marka olarak kullanılamayacağını, ürünün cinsini ifade ettiğini, hiçbir kimsenin tekelinde olamayacağını, müvekkili markasının “Koru Çay” olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.


“İçtihat”

Taraflar arasında görülen davada Rize Asliye 2.Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 08.11.2003 tarih ve 2002/353-2003/88 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin isim, renk ve dizayn olarak tescil ettirmiş bulunduğu “Ç?

? Çay Çiçeği” markasını uzun süreden beri kullandığını, davalının, müvekkiline ait markayla iltibas yaratacak şekilde “Ö?

? Çay Çiçeği” markasını tescil ettirip kullanmaya başladığını, ayrıt edici ve yenilik özelliği taşımadığını ileri sürerek, davalıya verilen tescil belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, “Çay Çiçeği” ibaresinin marka olarak kullanılamayacağını, ürünün cinsini ifade ettiğini, hiçbir kimsenin tekelinde olamayacağını, müvekkili markasının “Koru Çay” olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar, Dairemizce bozulmuş, bozmaya uyulmuş ve davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), davalı taraf Hazine olduğundan harç alınmasına mahal olmadığına, 21.11.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sorunuzu veya yorumunuzu paylaşabilirsiniz

Önceki yazıyı okuyun:
11. HD 2005/10230 K. TESCİLLİ MARKANIN TERKİNİ

11. Hukuk Dairesi 2004/12807 E., 2005/10230 K. uzman bilirkişilerden rapor alınmak suretiyle davacının markasının toplumun ilgili kesimlerinde yeterince bilinip bilinmediğinin...

Kapat