T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
E. 2001/8828
K. 2002/219
T. 17.1.2002
• HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ ( Markaya Vaki Tecavüz Nedeniyle )
• MARKAYA VAKİ TECAVÜZ ( Davacının Uzun Zamandır Kullandığı ve Dünyada Tanınır Hale Getirdiği Markasının Başkaları Tarafından Kullanılması )
• TANINMIŞ MARKA ( Davacının Uzun Zamandır Kullandığı ve Dünyada Tanınır Hale Getirdiği Markasının Başkaları Tarafından Kullanılmasının Haksız Rekabet Sonucunu Doğurması )
KHK-556/m.7/1-b-i,63,42
6762/m.56,57
ÖZET : Davacı Daily News markasını 1961 yılından beri kullanıp Türkiye ve Dünyada tanınır hale getirmiştir. Taraflara ait markanın vurgu unsuru aynı olup, davalı eylemi davacı markasının tanınmışlığından istifadeye yöneliktir. Bu itibarla, hükümsüzlük ile ilgili iddia yerindedir. Davalı-karşılık davacı markasının tescilli olduğundan haksız rekabet iddiasının geçmişe yönelik dinlenemeyeceğini, karşılık davanın ise, asıl dava nitecesine bağlı olduğundan tefriki ve asıl dava sonucunun beklenmesi gerektiği sonucuna varılarak, asıl davanın kısmen kabulüne, davalı-karşılık davacıya ait Daily News markasının hükümsüzlüğüne, karşılık davanın tefrikine dair verilen karar doğrudur.


DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 5.Ticaret Mahkemesince verilen 3.5.2001 tarih ve 2000/535-2001/369 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi duruşmalı olarak davalı ve muk davacı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 15.1.2002 günde davacı ve muk davalı avukatı Mehmet Atuğ ile davalı ve muk davacı avukatı Gökçe Kılıç gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Harun Kara tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, Daily News markasının 1961 yılından beri müvekkili tarafından kullanıldığını, yayıncılık faaliyeti ile bu markanın Türkiye ve Dünyada tanıtıldığını, bunun yanısıra, eğlence ve turizm hizmetleri ile, cafe, bar, lokanta, otel, motel vb. hizmetleri de kapsayan marka tescil başvurusunun 5.7.1996 tarihinde yapıldığını, bu başvurudan sonra ve 28.2.1997 tarihinde davalı tarafından aynı marka için yapılan yiyecek-İçecek hizmetlerini kapsayan tescil başvurusunun TPE. Tarafından ret edildiğini, ancak, davalının itirazı ile davalı başvurusunun tescile bağlandığını, kendi başvurularının ise, eğlence, turizm hizmetleri, cafe, bar, lokanta, kafeterya, otel, motel, kamping, mokamp ve tatil köyü hizmetleri çıkarılmak suretiyle tescil edildiğini, davalı adına yapılan tescilin 556 sayılı KHK.nin 7/1-b-i bentlerine aykırılık teşkil ettiğini ve 42/1-a bendi uyarınca hükümsüz olduğunu, ayrıca bu durumun TTK.nun 56 ve 57 maddeleri gereğince haksız rekabet olduğunu ileri sürerek, davalı adına tescil edilen markanın sicilden terkinine, haksız rekabetin önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin ikametgahı itibariyle İstanbul Mahkemelerinin yetkili olduğunu, davanın zamanaşımına uğradığını, davacının yiyecek-içecek alanında faaliyeti olmadığını, oysa, müvekkilinin 1995 yılından beri bar, cafe, lokanta işletmeciliği alanında Daily News-Restaurant markasını kullanarak ayırtedici nitelik kazandırdığını, marka ve logoların bir bütün olarak değerlendirildiğinde iltibas bulunmadığını, 5 yıl geçtikten sonra dava açılmasının hakkın kötüye kullanımı olduğunu, davacının kendi faaliyet alanı dışında ve yiyecek-içecek hizmetlerinde müvekkili markasını kullanmasının haksız rekabet olduğunu belirterek, asıl davanın reddine, karşılık davada da, davacı-karşı davalının haksız rekabetinin önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere, bilirkişi raporuna nazaran, 556 sayılı KHK.nin 63.maddesi gereğince yetki ve 42.maddesi uyarınca da zamanaşımı savunmasının yerinde olmadığı, davacının Daily News markasını 1961 yılından beri kullanıp Türkiye ve Dünyada tanınır hale getirdiği, taraflara ait markanın vurgu unsurunun aynı olup, davalı eyleminin davacı markasının tanınmışlığından istifadeye yönelik olduğu, bu itibarla, hükümsüzlük ile ilgili iddianın yerinde olduğu, davalı-karşılık davacı markasının tescilli olduğundan haksız rekabet iddiasının geçmişe yönelik dinlenemeyeceğini, karşılık davanın ise, asıl dava nitecesine bağlı olduğundan tefriki ve asıl dava sonucunun beklenmesi gerektiği sonucuna varılarak, asıl davanın kısmen kabulüne, davalı-karşılık davacıya ait Daily News markasının hükümsüzlüğüne, karşılık davanın tefrikine karar verilmiştir.
Karar, davalı-karşılık davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve her ne kadar davalı tarafından açılan karşılık davanın bu dava ile irtibatı değerlendirilmek, birlikte çözümlenmesi usul ekonomisi bakımından gerekiyor ve tefrik karar isabetsiz ise de, yapılan bu usuli yanlışlık, mahkemenin kabulü bakımından sonuca etkili olmadığından temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın ONANMASINA, duruşmada vekil ile temsil olunan davacı yararına taktir edilen 250.000.000 lira vekillik ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, aşağıda yazılı bakiye 6.680.000.000 lira temyiz ilam harcın temyiz edenden alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 17.1.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.