T.C. YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
E:2002/5828
K:2002/6130
T:14.06.2002
• TANINMIŞ MARKA
• HAKSIZ REKABET
• MARKA TESCİLİ
ÖZET: Davacı vekili, müvekkilinin dünyaca tanınmış KEBENG KEBERGSPORT VE İCEBERG JEANS markalarının sahibi bulunduğunu, davalının İCEBERG markasının tescil başvurusunun, Paris Sözleşmesinin mükerrer 6 ve 556 sayılı KHK.nin 7/İ maddesi ile müvekkiline sağlanan korumaya aykırı olduğu halde yapılan itirazın ve yeniden inceleme isteğinin reddedildiğini belirterek, red kararının iptalini, anılan marka başvurusunun reddini ve müvekkiline ait markaların tanınmış markalar olduğunun tesbitini talep ve dava etmiştir:
( 556 s. KHK. m. 7-İ )
Davacı vekili, müvekkilinin dünyaca tanınmış KEBENG KEBERGSPORT VE İCEBERG JEANS markalarının sahibi bulunduğunu, davalının İCEBERG markasının tescil başvurusunun, Paris Sözleşmesinin mükerrer 6 ve 556 sayılı KHK.nin 7/İ maddesi ile müvekkiline sağlanan korumaya aykırı olduğu halde yapılan itirazın ve yeniden inceleme isteğinin reddedildiğini belirterek, red kararının iptalini, anılan marka başvurusunun reddini ve müvekkiline ait markaların tanınmış markalar olduğunun tesbitini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, bozmaya uyularak yaptırılan bilirkişi incelemesi ve toplanan delillere dayanılarak, davacı markalarında çekirdek unsuru olan İCEBERG markasının tanınmışlığının tesbitine, TPE.nin Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun red kararının iptaline, davalı şirket markasının sicil kayıtlarından terkiniyle haksız rekabetin önlenmesine, markayı taşıyan tüm ürünlerdeki etiket, tanıtma gereçleriyle bunların imalında kullanılan malzemelere el konularak imhasına, 500 milyon lira manevi tazminatın davalı Ltd. Şti.den tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiş, Dairece onanmıştır.
Bu defa davalı Ltd. Şti. vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı Ltd. Şti. vekilinin HUMK.nun 440.maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı Ltd. Şti. vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK.nun 442.maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 10.120.000 lira karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı yasa ile değiştirilen HUMK.nun 442/3.madde hükmü uyarınca, takdiren 54.550.000 lira para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine, 14.06.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.