T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/1525
K. 2003/7164
T. 30.6.2003
• MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN İSTEMİNDE YETKİLİ MAHKEME ( Üçüncü Kişilere Açılacak Hukuk Davası – Davacının İkameti Veya Haksız Fiilin Yapıldığı Yer Mahkemesi )
• MARKA HAKKINA TECAVÜZ ( Haksız Olarak Verilen Marka Tescil Belgesinin Hükümsüzlüğünün İstenmesi – Davacının İkameti Veya Haksız Fiilin Yapıldığı Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
• YETKİ ( Haksız Markanın Hükümsüzlüğünün İstenmesi – Davacının İkameti Veya Haksız Fiilin Yapıldığı Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
KHK-556/m.63
ÖZET : Davacı, davalı eyleminin kendisine ait marka hakkına tecavüz teşkil ettiği iddiasıyla bu davayı açtığına göre, davacının iddiası kapsamına göre yetkili mahkeme belirlenmelidir. Marka sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgahının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir. Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda ilk davanın açıldığı mahkemenin yetkili olduğu belirtilmiştir.


DAVA : Taraflar arasında görülen davada İzmir Asliye 1. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 05.07.2002 tarih ve 2002/135-2002/618 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, fırça imalatı, satış ve dağıtımı ile uğraşan müvekkilinin Pony isim ve at logosunun tescili için TPE'ye 2.2.2001 tarihinde davalıdan önce başvurduğunu, davalının aynı alanda aynı ürün için Pony markasına ilişkin olarak 20.02.2001'de marka tescil belgesi aldığını ve markanın piyasaya ilk olarak müvekkili tarafından sürüldüğü ve müvekkilinin tescil başvurusu daha önceki tarihli olduğu halde, davalı adına verilen marka tescil belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili, davaya müvekkilinin ikametgahı olan Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bakılması gerektiğini savunarak, davanın yetki yönünden ve esastan reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere göre, 556 sayılı KHK.nun 63/3.maddesine göre yetkili mahkemenin davalının ikametgahı mahkemesi olduğu, dava dilekçesinde davalının adresinin Torbalı olarak gösterilip, dava dilekçesinin bu adreste davalıya tebliğ edildiği gerekçesi ile dava dilekçesinin yetki yönünden reddine, karar kesinleştiğinde talep halinde dosyanın Torbalı Ticaret ( Asliye Hukuk ) Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, davacı tarafından meşhur ve maruf hale getirildiği ve marka tescil başvurusu daha önceki tarihli olduğu halde, davalı adına tescil edildiği ileri sürülen markanın hükümsüzlüğüne ilişkindir.
Davacı, davalı eyleminin kendisine ait marka hakkına tecavüz teşkil ettiği iddiasıyla bu davayı açtığına göre, davacının iddiası kapsamına göre yetkili mahkeme belirlenmelidir. Başka bir deyişle, yetkili mahkeme 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 63/1.maddesine göre belirlenmelidir. Anılan hükümde marka sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkemenin davacının ikametgahının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkeme olduğu belirtilmiştir. Aynı maddenin son fıkrasında ise, birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda ilk davanın açıldığı mahkemenin yetkili olduğu belirtilmiştir.
Dava konusu olayda ise, davacı kendi marka hakkına dayanarak kendi ikametgahının bulunduğu yerde bu davayı açtığına göre, mahkemece davalı tarafın yetki itirazının reddi ile işin esasına girilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davayı yetki yönünden reddedilmesi doğru görülmemiş, kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 30.06.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
oybirliğiyle karar verildi.