2006/2206 TPE açılan dava ve Görev

2011-05-02T17:36:12+03:0022/06/2008|Categories: Marka Hk. Yargıtay Kararları|

T.C. YARGITAY
11.Hukuk Dairesi

Esas: 2005/2507
Karar: 2006/2206
Karar Tarihi: 06.03.2006

ÖZET: Davacı vekili, müvekkilinin <Şekil+H.> ibareli markanın hizmet markası olarak tescili için davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’na başvurduğunu, dava dışı …itirazı üzerine başvurunun Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından nihai olarak reddedildiğini ileri sürerek Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptaline ve markanın tesciline karar verilmesini istemiştir. Davalı enstitünün bu KHK. hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda görevli ve yetkili mahkemenin Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde dosyanın görevli ve yetkili Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.

(1086 S. K. m. 7, 27) (556 S. KHK m. 71)


Dava: Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09.12.2004 tarih ve 2004/700 – 2004/229 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi D.Ç. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin <Şekil+H.> ibareli markanın hizmet markası olarak tescili için davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’na başvurduğunu, dava dışı … Corporation’un itirazı üzerine başvurunun Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından nihai olarak reddedildiğini ileri sürerek 25.03.2004 tarih ve M-612 nolu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptaline ve markanın tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere göre, 25.06.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5194 Sayılı Kanunun 17’nci maddesi ile 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 71’nci maddesinde yapılan değişiklikle davalı enstitünün bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda görevli ve yetkili mahkemenin Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde dosyanın görevli ve yetkili Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere, gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2.10.-YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 06.03.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Sorunuzu veya yorumunuzu paylaşabilirsiniz

Önceki yazıyı okuyun:
2005/9010 MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE HAKSIZ REKABET İDDİASI

T.C.YARGITAY11. HUKUK DAİRESİE. 2004/11522K. 2005/9010T. 30.9.2005• MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE HAKSIZ REKABET İDDİASI ( Davacılar Adına Kayıtlı Mezdeke Dans Grubu...

Kapat