YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ, ESAS: 2002/7864, KARAR: 2003/48

orange and white medication pillİspençiyari ve tlbbi mustahzar emtialarını kapsayan “LİPİDEKS” ibareli markanın sahibi, “LİPİTAX” ibareli 5. Sınıfın 1 ila 10. Alt grubunda marka tesciline ilişkin başvuruya itiraz etmiştir. Başvuruya karşı yapılan itirazların YİDK tarafından reddi üzerine “LİPİDEKS” ibareli marka sahibi, Markalar Dairesi kararının kaldırılması ve tescil edilen markanın sicilden terkini talebiyle dava açmıştır.

Davalı şirket vekili; müvekkilinin başvurusunun konusu olan işaret ile davacının markası arasında herhangi bir benzerlik bulunmadığından iltibas ve haksız yarar sağlanma ihtimalinden söz edilemeyeceğini, zira ürünlerin ortalama alıcısının doktor ve eczacılar olduğunu, İfade ederek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkeme, taraflar arasındaki uyuşmazlığın; davacının LipidEKS ibareli markası ile davalının başvurusundaki işaretin aynı veya benzer olup olmadığı ile bunun ilaç; emtiası ile iltibasa yol açabilecek nitelikte bulunup bulunmadığına noktasında toplandığını tespit ettikten sonra emtiaların benzer olup olmadığını değerlendirmiştir: Davacının ispançiyarı ve tıbbi müstahzar emtialarını kapsayan tescilli markası 5. Sınıfın 1. Alt grubunda bulunmaktadır. Davalının marka başvurusu da bu emtialara ilişkindir dolayısıyla emtialar aynıdır.

Baştan İtibaren Zayıf Marka

Mahkeme markaları oluşturan işaretleri işitsel ve buna bağlı olarak biçimsel olarak benzer bulmuştur. “Çok yaygın bir uygulama olduğu bilinmektedir ki bütün ilaç; firmaları etken madde yahut tedavi edilmek istenilen unsurların isimlerine bazı ekler ve onlardan bazı çıkarmalar yapmak suretiyle ürünler adlandırılıp ruhsat almakta ve bunu markalaştırmaktadırlar.

Ancak bu tür ilaç markalan baştan itibaren zayıf marka konumundadırlar. Bu nev’i markalar arasındaki iltibas tehlikesi yapılacak küçük bir değişiklik ile bertaraf edilebilir.”

Yargıtay, ilaç markalarında sıklıkla rastlanan “baştan itibaren zayıf marka” kavramına değinmiş ve markaların farklı olduğuna hükmetmiştir.