Marka başvurusunda seçilen ibarenin başına eklenen ifadelerin diğer markalardan farklılık oluşturmaya yeterli olmalıdır. Sözcükler eklenen ifadeler tüketiciyi yanıltarak markalar arasında ekonomik bağlantı olduğu izlenimini doğurmamalıdır.

11. Hukuk Dairesi  2015/14442 E.  ,  2017/2796 K., T: 10/05/2017

Davacı avukatı, müvekkilinin “…” markalarının sahibi olduğunu, davalı şirketin “…” ibaresinin marka olarak tescili için davalı TPE’ne başvuruda bulunduğunu, müvekkilinin itiraz ettiğini, itirazlarının TPE YİDK kararı ile reddedildiğini, davalının kasıtlı ve kötü niyetli olarak bu başvuruda bulunduğunu, davalının marka başvurusunun müvekkilinin markalarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu ileri sürerek TPE YİDK’nin 2014-M-4060 sayılı kararının iptali ile “…” ibareli markanın tescili halinde iptaline, hükümsüz sayılmasına ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı TPE avukatı, markaların iltibasa yol açacak derecede benzer olmadığını, görünüşlerinden ve okunuşlarından farklılığın anlaşıldığını, alınan kararların ve yapılan işlemlerin hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı Şirket avukatı, müvekkili başvurusu ile davacı Şirket markalarının benzer olmadığını, karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Ortlama tüketici başvurunun son hecesine odaklanacaktır.

iptal edilen marka

2012/29622 sayılı marka

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının “…” ibareli markalarının yoğun bir şekilde bisküvi, kraker emtiasında ve diyet bisküvileri bakımından kullanıldığı, tanınmış marka sayılmasa da “…” sözcüğünün özellikle anılan mallar bakımından kullanımla ayırt ediciliğinin yükseldiği, sözcüğün başına ilave edilen “…” hecesinin bir bütün olarak başvurudaki “…” kelimesinin başka bir anlam kazandırmamış olduğu, ortalama tüketicinin başvuru kapsamındaki son hece olan “…” sözcüğü üzerinde yoğunlaşacağı, ekonomik bağlantı bulunduğu yanılgısına sebep olacak düzeyde benzer olduğu,

eski marka

2011/91254 sayılı marka

markaların genel izlenim olarak da benzerlik taşıdığı, 556 sayılı KHK’nun 8/1-b hükmü anlamında nisbi red nedeninin gerçekleştiği gerekçesiyle davanın kabulüyle TPE YİDK’nun 2014-M-4060 sayılı kararının iptali ile 2012/29622 sayılı markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.

 

Kararı, davalı avukatı ve davalı TPE avukatı temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … . vekili ve davalı TPE vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … vekili ve davalı TPE vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan ayrı ayrı alınmasına, 10/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.