YARGITAY 11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 10989 Karar: 2016 / 6891 Karar Tarihi: 22.06.2016

Taraflar arasında görülen davada…,Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/04/2015 tarih ve 2009/112-2015/87 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi… tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı avukatı; davacı şirketin motorlu araçlar ile bunların yedek parçaları, aksesuarları ve bu ürünlerin imal ve ticari sektöründe faaliyet gösterdiğini ve tescilli … ibareli tanınmış markalarının bulunduğunu, davalıların işyerleri ve depolarında haksız ve izinsiz olarak söz konusu markalar ile yağ filtresi, mazot filtresi, hava filtresi başka olmak üzere çeşitli yedek parça ürünlerini ithal ederek satışını gerçekleştirdiklerini, davalı, işyerinde yapılan aramada taklit, markasını taşıyan yedek parça ve bir adet… marka ve logosunu taşıyan… adına ürün katalogu bulunduğunu ürünlerde kullanılan.. ibaresi yazılı ürünlerin marka hakkı ihlali olduğunu, yine davalı ….nin işyerinde de çok sayıda taklit ürünün bulduğunu ve TTK hükümleri gereğince haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek 556 sayılı 66/ 2 c maddesi gereğince yoksun kalınan kazanç üzerinden 67. madde uyarınca artış yapılması ve markanın itibarını zedeleyecek kullanımı nedeniyle 68. madde uyarınca ek tazminat ödenmesini belirterek maddi tazminat olarak 10.000 TL ve manevi tazminat olarak 10.000TL talep etmiş, 10.10.2011 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini toplam …. TLsına yükseltmiştir.

Davalılar avukatı; ürettikleri yedek parçalar üzerinde davacının markasını kullanmadığını, … isimli tescilli markasının ve ….. ibaresinin yer aldığını, bu kullanımın 556 sayılı KHK 12. maddesi kapsamında dürüst kullanım olduğunu, sadece yedek parçaların hangi araçlar üzerinde kullanılacağını göstermek amacıyla… ibaresinin kullanıldığını, satılan ürünlerin orijinal yedek parça olduğu zannıyla satın alınmasının mümkün olmadığını, müvekkillerinin eyleminin haksız rekabet teşkil etmediğini savunarak davanın reddini istemiştir.

“Davalıların işyerinde tespit edilen ürün ambalajlarının renk, dizayn, yazı karakteri ve şekil itibariyle davacı ambalajları ile aynı olduğu ve üzerinde… ibaresinin yer aldığı, bu kullanımın dürüst kullanım olarak kabul edilemeyeceği..”

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalıların işyerinde tespit edilen ürün ambalajlarının renk, dizayn, yazı karakteri ve şekil itibariyle davacı ambalajları ile aynı olduğu ve üzerinde… ibaresinin yer aldığı, bu kullanımın dürüst kullanım olarak kabul edilemeyeceği, davalıların eylemlerinin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet yarattığını, dosyaya emsal lisans sözleşmesi sunulmadığından markanın değeri, satış karları, reklam harcamaları gibi verilerle tazminat hesabının yapılabileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davacı….SAS tarafından davalılar aleyhine açılan davanın kısmen kabulü ile davalıların davacı adına tescilli markalarını ve tanıtım vasıtalarını izinsiz kullanarak taklit ürün ithal edip ticaret yapmaları nedeniyle eylemlerinin marka hakkına tecavüz olduğunun ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, tecavüzün ve haksız rekabetin men’i ve ref’ine davalı… den …. TL, davalı… den …. TL olmak üzere toplam …… TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren yürütülecek avans faizini aşmayacak şekilde reeskont faizi ile davalılardan alınarak davacıya verilmesine, takdiren belirlenen ….. TL manevi tazminatın… Dış Tic. Oto. Yedek Parça İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’den …. TL manevi tazminatın ….. Turizim San ve Tic Ltd Şti’den dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine, davalıların…,ve …, markalarını taşıyan her türlü ürünü ithalinin ve satışının önlenmesine, bulundukları yerlerden toplanılarak üzerlerinden davacı markasının mümkün olduğu takdirde silinmesine aksi takdirde imhasına, davalı… Dış Tic. Oto. Yedek Parça İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin söz konusu markaları şirket kataloglarında kullanımının yasaklanmasına ve bu markaları ihtiva eden her cins etiket katalog broşur ve ticari evrakın vesair tanıtım ve basılı malzemenin bulundukları yerlerden toplanmasına ve imhasına, davacı yanın KHK 67 ve 68 maddesi kapsamındaki sair taleplerinin reddine ve hükmün ilanına karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, …… TL’den… ve ……. TL’den ise….Tur San. Ve Tic. Ltd. Şti. Sorumlu olmak üzere toplam …… TL onama harcından ……. TL peşin harcın mahsubi ile bakiye ……. TL temyiz ilam harcının davalılardan alınmasına, 22.06.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.