T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2014/7459 KARAR NO : 2014/15027 TARİH: 01.10.2014

Davacı vekili, müvekkilinin dünyaca tanınan V. markasının sahibi olan firmanın lisanssörü olarak Türkiye’de hizmet veren bir GSM operatörü olduklarını, tüketiciler nezdinde adeta müvekkili ile özdeşleşen markalardan en önemlisinin “cep” kök ibareli markalar olup, müvekkilinin “cep” ye “cep” ibaresine ekli ibarelerden oluşan 183 adet tescilli marka sahibi olduğunu ye bu markaların seri marka niteliği taşıdığını, asli unsuru “cep” ibaresi olan ye “cep” kök kelimesine ekli ibarelerden oluşturulan bu markaların 2000 yılından itibaren önce Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.S. tarafından kullanılmaya ballandığını, 2006 yılında müvekkili tarafından markaların devralmasından sonra da kullanılmaya devam edildiğini ye markaların kullanımla ayırt edici hale geldiğini ancak, davalıya ait “turkcell cept” markasının müvekkilinin 2000/17287 nolu “cep”, 2000/17286 no’lu “cepp”, 2009/39129 nolu “cepl” ye 2000/21346 nolu “cep2” markalarına ayırt edilemeyecek şekilde benzemekle birlikte, müvekkiline ait “cep” kök ibareli 183 marka ile de benzer nitelikte olup, davalı ile aynı sektörde faaliyet gösteren ve markalan aynı sınıflarda tescilli olan müvekkili şirket bakımından iltibas riskinin oldukça yüksek olduğunu ileri sürerek, davalı adına TPE nezdinde 2010/84172 numara ile 9,35. ye 38. sınıflarda tescilli “t….. cept” markasının tescilli olduğu tüm sınıflarda 556 sayılı KHK’nın 42/1-b maddesi uyarınca hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ye dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının aktif dava ehliyetinin ve dava açmakta hukuki menfaatinin bulunmadığını, tescilde öncelik ilkesi gerekince dava hakkının müvekkiline ait olduğunu, ayrıca davacının uzun süre sessiz kalarak hak kaybına da uğradığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, “cept” ibaresinin davacıdan önce davalı tarafından tescilli nedeniyle ibare üzerindeki öncelik hakkının davalıya ait oluşu ve orta dikkatli tüketicinin markaları karıştırma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ye belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ye yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ye kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 01.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.