YARGITAY 11. Hukuk Dairesi
ESAS NO: 2012/18923
KARAR NO: 2013/17379

Davacı avukatı, davalı şirketin “POPET” ibaresinin 29 ve 30. sınıflarda marka olarak tescili için yaptığı başvuruya müvekkilinin “POP” esas unsurlu markalarını mesnet göstererek itiraz ettiklerini, itirazlarının nihai olarak reddedildiğini, oysa markalar birebir aynı olup başvurunun müvekkili markalarının ayırt ediciliğine ve itibarına zarar verdiğini ileri sürerek, TPE YİDK’nm 2007-M-4002 sayılı kararının iptaline ve tescili halinde davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı TPE avukatı, kararın usul ve yasaya uygun olduğunu savunmuştur.

Davalı şirket avukatı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, taraf başvuru ve markalarındaki ilaveler nedeniyle aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer değillerse de “POP” ortak unsuru nedeniyle işitsel, görsel ve anlam olarak aralarında benzerlik bulunduğu, davacının gıda ürünlerindeki “POP” unsurlu markalarının seri marka vasfında oldukları, davalı markasının ise yeni bir davacı markası olarak algılanmasını ve yanıltıcılığı engelleyecek bir ibare içermediği, bu durumun başvurunun davacı markaları ile bağlantılı olduğu yanılgısına yol açacağı, markalar kapsamındaki malların da aynılık ve benzerlik içinde oldukları, davalının, davacının tanınmış markalarından haksız yarar sağlayabileceği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı TPE avukatı ve davalı şirket vekili temyiz etmişlerdir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı TPE vekili ve davalı şirket vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı TPE vekili ve davalı şirket vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 03.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.