Özet bilgi:

  • Bir ifade cins belirtiyorsa tescil edilemez, tescil edilmişse de hükümsüz kılınabilir. Piyasaya bu cins isim olarak yerleşmişse yine aynı sonuç doğar.
  • İfadenin yabancı dilde olması önemli değildir, Yargıtay açısından aynı sonuçları doğurmaktadır.
  • Markanın ayırt edici nitelikte olması gerekmektedir. Girişimcinin cins bildiren markayı diğer markalar ayırt etmek için kullanmasının amaca hizmet etmeyecektir.
  • Son olarak cins belirten markaların dürüstçe kullanılması halinde KHK 12. maddeki istisna gereği bu kullanım engellenemeyecektir.

tmMarka Tescilinden Hükümsüz Davasına Götüren Yol

Çoğu zaman bir ürün ülkemizde piyasaya girmeden önce o ürünü tanımlayan markaların da tescili yapılmaktadır. Bu ürün Türkiye’de satışa başladığında taklit edileceğini ön gören girişimciler rakiplerini durdurmak için bu tür marka tescillerini yapmaktadırlar. O ana kadar ülkemizde bu ürün olmadığı için de TPE bu başvuruyu bir jenerik ifade (ürünü tanımlayan) olarak da görmediğinden marka tescil edilmektedir.

Gerçekten de girişimcinin öngörüsü çıkar ve rakipleri aynı ürünü yabancı tanımlayıcı isimle satmaya başlarlar. Bu yabancı ifade aslında girişimcinin tescilli markasıdır. Rakipler o ürünü ingilizce isimle andığı için bu ismi de kullanmak zorundadırlar.Rakiplerinin piyasaya girmesiyle ilk satış yapma avantajının kaybolması ve gelirlerinin azalması riskiyle karşılaşan girişimci derhal avukatı ile görüşerek marka tesciline dayanarak ihtarname çeker. Hatta tecavüz davası dahi açar.

Tam da yeni bir ürün bulmuş olan rakiplerin içine bu durum sinmez, çünkü bu ürün orijinaldir. Ürünün üzerinde gerçek marka zaten ana üretici yabancı şirketindir. Ürünü tanımlayan İngilizce isim bir kişinin olamayacağını, bu işten zarar edecekleri için girişimciye hükümsüzlük davası açarlar.

Cins Bildiren İfadelerin Marka Olarak Tescili

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK madde 7, aynı zamanda hükümsüzlük sebebi olan mutlak red sebeplerini düzenlemiştir. “Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar… tescil edilmez”

Bu maddeden hareketle markanın Türkçe karşılığı şayet bu sayılanlar gibi cins, çeşit, vasıf vs belirliyorsa hükümsüz kılınması ihtimaldir.

İngilizce Bir Kelimenin Tescil Edilmesi

Elbette girişimci bu ifadenin yanamcı dilde olduğunu, bu sebeple de tüketiciler nezdinde bir yanlış anlamaya yol açmayacağı savunmasını da yapacaktır. Burada önemli olan ilgili markanın ayırt edicilik vasfının olup-olmamasıdır, kaldı ki ürün Türkiye’de bu cins isimle anılmaya başlamışsa artık bu ayırt edicilik özelliğinin kalmadığının da delili olacaktır. İkinci bir konu da serbest işaret olarak belirlenen bu ifadelerin tek bir kişinin tekeline bırakılması halinde bu sefer kamu menfaati açısından rekabet imkanı ortadan kalkacaktır.

Dürüst Kullanım Savunması

Rakipler açısından değerlendirilebilecek bir diğer konu da KHK’nın 12 maddesinde belirlenen dürüst kullanım istisnasıdır. Dürüstce ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez.