Geçen hafta sizlerle marka ceza davalarına giriş yapmıştık ve bu hafta devam ediyoruz. Kararnamenin 61/A maddesinin 1. fıkrasında, gerçeğe aykırı kimlik bildirimi yapma, bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldırma, kendisinin haksız olarak marka başvurusu veya marka hakkı sahibi olarak gösterme eylemleri suç olarak düzenlenmiştir.

Kararname’nin 23. maddesi uyarınca bir markanın tescil edilmesi için şekli ve kapsamı yönetmelikte belirlenen, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri de içeren başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunmak şarttır. Başvuru sahibi kendi kimliğindeki bazı bilgileri gizlemiş veya bir başka kişinin kimliğini de vermiş olabilir.

Bir markanın koruma altında olduğu ya da tescil edilmiş bulunduğu uluslar arası bir işaret olan “R” ile belirlenir. Bu işareti ambalaj veya malın üzerinden kaldıranlar marka hakkına tecavüz etmiş sayılacağı gibi ve kendisini haksız olarak marka başvurusu veya marka hakkı sahibi olarak gösterenler de KHK’nin 61/A 1-a maddesi gereğince cezalandırılırlar.

Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde Kararname’nin devir, intikal, rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı başkasına devretme, verme, rehnetme ve bu haklarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunan kişiler cezalandırılacaktır.

Korunan bir marka sahibi olmamasına rağmen markayı taklit mal üzerine, ilan ve reklamlara veya ticari evrak üzerine koymak şeklinde kullanan kişiler bu suçun failidirler.

61. maddede yazılı fiillerden birisini işleyenler hakkında, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır pazara cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine, hükmolunur.

Peki kimler şikayetçi olabilir?

Şikayetçi, marka korumasından doğan hakları tecavüze uğrayan kişidir. Ayrıca TPE’de 61. madde hükmü dışında kalan suçlarda şikayet hakkının sahibidir.

Haftaya tasarım hakkındaki ceza davalarıyla devam edeceğiz.