Marka tescil başvuruları ile ilgili itiraz hakkında aşağıdaki karar her ne kadar 556 sayılı KHK dayanağı ile görülmüş olsa da yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’nda da aynı madde yer almaktadır.

Olayda marka başvurusu önceki marka başvurusu sahibinin itirazı üzerine reddedilmiştir. Kurum incelemeyi yaparken iki marka arasında başvurulan sınıfları karşılaştırmakta iki ayrı hataya düştüğü Mahkeme tarafından tespit edilmiştir. Birincisi her iki başvuru içeriğindeki ana sınıf başvurularının aynı olmaması (sonraki markada 43. sınıfın yer alması), ikincisi de 35. sınıf içeriğindeki emtia listesinin farklı olmasıdır.

Her zaman bu şekilde sonuçlanmayabilir, bazen benzer sınıfların bulunması tüketici nezdinde karışıklık ihtimalini gündeme getirebilir. Veya itiraz eden marka tanınmış düzeyinde olabilir. İşte bu gibi benzer durumlarda farklı sınıflar da reddedilebilir.

11. Hukuk Dairesi 2015/15470 E.  ,  2017/2694 K., 08/05/2017

Davacı avukatı, müvekkili şirketin kurucu ortaklarından ve temsilcisi ……….’ın ismini ticaret unvanı olarak kullandıklarını, müvekkilinin 08.03.2012 tarihinde 21, 35, 42 ve 43. sınıflarda 2013/21446 sayılı “…. SANAT şekil” ibareli marka tescil başvurusunda bulunduğunu, başvurusunun 556 sayılı KHK’nın 7/1-b maddesi kapsamında bazı ürünler yönünden resen reddedildiğini, red işleminin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek TPE YİDK 21.08.2014 tarih ve 2014-M-12748 sayılı kararının iptaline ve…ibareli markanın ret edilen sınıf ve alt sınıflarda müvekkili adına tescilinin yapılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı … avukatı, açılan davanın yerinde olmadığını, YİDK kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu söyleyerek davanın reddini istemiştir.

Mahkememizce iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; dava, marka tescil başvurusu üzerine TPE YİDK tarafından kısmen ret kararının iptali istemine ilişkin olduğu, davacı ”….. sanat şekil” ibareli markasının 21, 35, 42 ve 43 sınıflarda yer alan emtialar için tescil amacıyla başvuruda bulunduğu, nihai olarak TPE YİDK 21.08.2014 tarih ve 2014-M-12748 sayılı kararı ile ‘…… sanat’ ibareli başvuru ile ret gerekçesi 2000 26081, 2008 06107 sayılı ‘……g + şekil’, ‘…… 1965 + şekil’ ibareli markaların bütünüyle bıraktıkları izlenim itibariyle 556 s. KHK’nın 7/1-b bendi anlamında ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu gerekçesiyle ve 35. ve 43. sınıf bakımından bazı mal ve hizmetler yönünden aynı mal ve hizmete ilişkin olduğu belirtilerek tescil talebinin reddine karar verilmiştir.

Marka Tescil Sınıflarının Karşılaştırılması

Oysa 2013/21446 sayılı ‘güler sanat + şekil ’ ibareli davacı marka başvurusu ile 2008 06107 sayılı ‘güler 1965 + şekil’ ibareli redde mesnet markanın hizmet listelerinin çekişme konusu 43. sınıf yönünden aynı/aynı tür olduğu ancak marka işaretleri 556 sayılı KHK’nın 7/1-b bendi anlamında “aynı ve/veya ayırt edilemeyecek kadar benzer” olmadığı, reddedilen 43. sınıf yönünden mutlak ret/tescil engeli bulunmadığı…

2013/21446 sayılı iptali istenen marka

2013/21446 sayılı iptali istenen marka

2000 26081 sınıfları

2000 26081 sınıfları

 

 

 

 

 

 

 

35. Sınıf İçeriğinin Farklılığı

2013/21446 sayılı iptali istenen markanın 35. sınıf emtiaları

2013/21446 sayılı iptali istenen markanın 35. sınıf emtiaları

 

2000 26081 35. sınıf emtia listesi

2000 26081 35. sınıf emtia sınıf listesi

 

 

 

 

 

ve YİDK kararının yerinde olmadığı, 2013/21446 sayılı ‘….. sanat + şekil ’ ibareli
davacı marka başvurusu ile 2000 26081 sayılı ‘…… g şekil’ ibareli redde mesnet markanın hizmet listelerinin çekişme konusu 35. sınıf yönünden aynı/aynı tür olmadığı bu sebeple de reddedilen 35. sınıf yönünden 556 sayılı KHK’nın 7/1-b bendi anlamında mutlak ret/tescil engeli bulunmadığı ve YİDK kararının yerinde olmadığı gerekçesiyle TPE YİDK’nın 21/08/2014 tarih 2014-M-12748 sayılı kararın davacı itirazının kısmen reddi ile ilgili kısım yönünden iptaline karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 08/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.