Değerli okurlarımız, marka üzerindeki “hak” kavramını inceleyip bu hakkın kaynağını, türünü ve bize sağladığı korumalara değindikten sonra, sıra markamızın tescil sürecinde karşılaşacağı sorunlara geldi. Aslında buna sorun demek çok da içimize sinmemektedir, çünkü bizim için sorun gibi görünen bir ret sebebi aynı zamanda tescil edilmesi halinde bizim markamızın da korunmasına da vesile olacaktır.

Markalar bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Her zaman söylediğimiz gibi bir ibarenin marka olarak tescil edilebilmesi için en önemli şart, bu ibarenin ayırt edici nitelik taşımasıdır. Hal böyle olunca seçtiğimiz markanın bir anlam ifade etmesi gerekmez, birkaç harfin bir araya gelmesiyle oluşan ibareler dahi marka olarak tescil edilebilecektir.


Bununla birlikte Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4, 5 ve 6. maddesinde tescil edilmeyecek işaretler sayılmıştır. Yani markamızı seçerken her ne kadar serbestlik ilkesi geçerli ise de kamu hukuku kuralları, kamu düzenini ilgilendiren kurallar veya özel hukuku ilgilendiren kurallar bu seçtiğimiz markaların tescil edilmesine engel olabilmektedir. Bu engeller mutlak ve de nisbi red sebepleri olarak kanunumuzda belirtilmiş olup, 5. ve 6. maddelerde yerlerini almışlardır.
Kanun’nun 6. maddesinde markaların tescilinde mutlak red sebepleri sayılmıştır. Bu sebepleri incelediğimizde genel olarak kamu düzenini ilgilendiren hükümler olduğunu görüyoruz, bu sebeple TÜRKPATENT tarafından re’sen dikkate alınırlar. Ayırt edici niteliği olmayan ibareler, herkes tarafından kullanılan ibareler, kamu düzenine veya ahlaka aykırı ibareler tescil edilemeyecektir.

Konumuzu çok güzel özetleyen Yargıtay’ın 26.11.1999 tarihli kararında bu durum şöyle ifade edilmiştir; “…mutlak red nedenini oluşturan işaretler, üzerlerinde bir başkasının hakkı olduğu gerekçesi ile değil, nitelik ve özellik itibariyle herkese kapalı olan işaretlerdir. Bu nedenle KHK’nin 32. maddesinin emredici hükmü uyarınca mutlak red sebepleri, Enstitü’ce re’sen dikkate alınarak incelenmesi gerektiği gibi, uyuşmazlığın yargıya intikal etmesi halinde mahkemelerce de bu sebeplerin bir def’i değil, itiraz niteliğinde olduklarından bu husun kendiliğinden dikkate alınarak incelenmesi gerekir.”

Aynı veya benzer markalar

5. maddenin (ç) bendinde yer alan aynı veya benzer markaların tescil edilemeyeceği hükmü, 6. madde de tekrar edilmiştir. Şimdi sizinle bu tekrarın sebebini inceleyeceğiz. 6. madde gereğince zaten zarar gören marka sahibinin nisbi red çerçevesinde itiraz edebileceği açıktır. Fakat daha önce tescil edilmiş markanın aynı veya benzerinin tescil edilmesi halinde halkın yanılacağı açıktır, hal böyle olunca TÜRKPATENT’in kamu yararı olan bu hususta kendiliğinden hareket edip tescil talebini red etmesi mantıklıdır.

Her nasılsa TÜRKPATENT’in gözünden kaçarak tescil başvuru kabul edilmiş, daha önce tescil edilmiş bir başka marka ile benzerliği olan veya aynısı olan bir işaret için önceki hak sahibi kişi Kanun’un 6.maddesi gereğince başvuruya itiraz edebilecektir. 5. maddede “aynı veya ayırt edilemeyecek” denmişken, 6. maddede “aynı veya benzer” ifadesi kullanılmıştır. İşte bu sebeple 5. madde, 6. maddeye göre daha geniş bir anlam ifade etmektedir.
Yine her iki maddede ele alınan bir başka konu da tanınmış markalar ile ilgili olan hükümdür. 5. madde ile markanın aynı mal veya hizmette kullanılması halinde mutlak olarak red edileceği hükme bağlanmıştır. 6. madde ile tanınmış markanın başka mal ve hizmette kullanıldığı ve bu kullanmanın markanın ayırt edici niteliğini zedeleyebileceği veya markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyinin haksız bir yarar sağlamaya olanak verdiği durumlar kapsam içine alınmakta ve marka sahibine itiraz hakkı verilmektedir.

Görüldüğü üzere her ne kadar istediğimiz markayı tescil ettirme hakkına sahipsek de bunun da istisnaları bulunmaktadır.  5. maddede yer alan mutlak red sebeplerini takip eden yazılarımızda örnekleriyle ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.