Tescilsiz Marka Sahibi’ nin Hakları

Değerli okurlarımız bu hafta sizlerle şayet markamız TPE nezdinde tescilli değilse nasıl koruyabileceğimize değineceğiz. KHK’nın 1' inci maddesi, KHK'nın, bu KHK' ya uygun olarak tescil edilmiş markaların korunmasının amaçlandığını hüküm altına aldığından, tescilsiz olarak kullanılan markaların sahiplerinin KHK hükümlerinden ya­rarlanamayacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda tescilsiz marka sahipleri ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun “Haksız Rekabetbaşlığı altındaki hükümlerinden (madde 56- 65) yararlanabilmektedir.


Türk Ticaret Kanunu'nun 56' inci maddesi "Haksız rekabet, aldatıcı hareket veya hüsnüniyet kaidelerine aykırı sair suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suiistimalidir." hükmü ile, haksız rekabet eyleminin tanımını içermektedir.

57' inci madde ise, on bent halinde, hüsnüniyet kaidelerine aykırı ha­reketleri tanımlamaktadır. Bu maddenin 5' inci bendi "Başkasının emtiası, iş mahsûlleri, faaliyeti veya ticari işletmesiyle iltibaslar meydana getirmeye ça­lışmak veya buna müsait bulunan tedbirlere başvurmak, hususiyle başkasının haklı olarak kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları kul­lanmak veyahut iltibasa meydan veren malları, durumu bilerek veya bil­meyerek, satışa arz etmek veya şahsi ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak" şeklindeki ifade ile de özellikle ticarete sunulan mal ve hizmetler üzerinde başkasının emtiası, iş mahsûlleri ve faaliyeti ile iltibaslar (karıştırmalar, yakın benzeşimler) meydana getirmeye çalışmak eyleminin hüsnüniyet kaidelerine aykırı hareketlerden olduğu hükmüne amirdir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 58' inci maddesi ise "haksız rekabet yüzünden müşterileri, kredisi, mesleki itibarı, ticari işletmesi veya diğer iktisadi menfaatleri bakımından zarar gören veya böyle bir tehlikeye maruz bulunan kimse; Fiilin haksız olup olmadığının tespitini, Haksız rekabetin men'ini, Haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini, Kusur veya zarar ziyanın tazminini, Borçlar Kanunu'nun 49 uncu maddesinde gösterilen şartlar mevcutsa ma­nevi tazminat verilmesini, isteyebilir hükmünü kapsamaktadır.

“Tescilsiz marka sahibi”nin Türk Ticaret Kanununun yukarıda açıklanan haksız rekabete ilişkin hükümlerinden yararlanabilmesi, doğal olarak söz ko­nusu markayı ticari hayatta kullanmış ve tanıtmış olması halinde mümkün olacaktır. Bunun ispatı içinde söz konusu ibareyi ilk kullandığımız belgelere ihtiyaç duyacağız.

Siz yine de tescilsiz marka ile korumaya güvenmeyin ve markanızı tescil ettirin çünkü Kararname ile sahip olacağınız yetkiler çok daha geniştir.

 

Sorunuzu veya yorumunuzu paylaşabilirsiniz

Önceki yazıyı okuyun:
Ticaret unvanı ve markanın farkları

Değerli okurlarımız, marka konusu açıldığında hemen hepimizin aklına gelen ilk soru benim şirketimin ticaret unvanı var, bunu ticaret siciline kaydettirmişim...

Kapat