YARGITAY
11. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2011/1319 KARAR NO : 2013/1525 Tarih: 24.01.2013

Davacı vekili, müvekkili şirket adına TPE nezdinde tescilli faydalı model belgesi ile koruma
altında bulunan “Emniyet Silindirli Omurga Açık Vida ve Kanca Kapağı” adlı buluşun davalı
şirketler tarafından müvekkilinin izni olmaksızın taklit edilerek üretildiğini, pazarlandığını ve sair
şekillerde ticaret alanına çıkarıldığını, davalıların usul, yasa ve hüsnüniyet kaidelerine aykırı
eylemleri nedeniyle müvekkilinin zarara uğradığını ileri sürerek, şimdilik xx TL maddi
tazminatın davalılardan faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davaya konu ürünün yeni bir ürün ve icat olmayıp, birçok firma tarafından
yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü gibi davacının ürünü ile müvekkillerinin ürünü arasında teknik
zorunluluğun dışında başka bir benzerlik bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davaya konu faydalı modelin
hükümsüzlüğüne karar verildiği ve bu kararın da kesinleştiği, 551 Sayılı KHK’nin 166 ve 131.
maddeleri gereğince faydalı modelin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde kararın sonuçlarının
geçmişe etkili olup, anılan kanun hükmünde kararname ile sağlanan korumanın hükümsüzlük
kapsamında doğmamış sayılacağı, dolayısıyla davacının KHK’ye dayanarak tazminat talep
etmesinin mümkün olmadığı, öte yandan hükümsüzlükle birlikte faydalı model konusu buluşun
herkes tarafından kullanılma hakkı doğmuş olup, davalının faydalı model konusu buluşu kullanma
dışında onun kalıplarını kullanma veya ürünün davacı firmaya ait olduğu izlenimi veren ambalaj
kullanımı veya aynı satış metotlarına başvurma gibi haksız rekabet oluşturucu hileli davranışlarının
da kanıtlanamadığı, sadece aynı buluşun kullanımının haksız rekabete yol açmadığı gerekçesiyle
davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin
tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin
tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının
reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 24.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.