Patent veya faydalı model belgesinden doğan hakların ihlal edildiğinin kabul edilmesi için davalının ürettiği ürünlerde tescile konu belgedeki istemlerdeki unsurların tamamının aynen ve eşdeğerlerinin bulunması gerekir. Bu karşılaştırma oldukça basit yapılmaktadır. Bu istemlerle korunan içerik üründe  yoksa genellikle tecavüzün de olmadığı sonucuna gidilmektedir.

11. Hukuk Dairesi 2015/15584 E. , 2017/2767 K., 09/05/2017

Davacı avukatı, müvekkilinin Depreme Duyarlı Çelik Kapı/Kilit Sistemi ürününü tasarlayıp 2012/01334 sayı ile faydalı model olarak adına tescil ettirdiğini, ürünün tescili için patent ofisi ile 2011 yılı Ekim ayında iletişime geçilmesine rağmen ofis çalışanının oyalaması sonucu tescilin geciktiğini, müvekkilinin çabaları sonucu tescil kararının 12.11.2012 tarihinde alındığını, bu esnada davalı firmanın 01.05.2012 tarihinde aynı buluşu fuarda sergilediğinin görüldüğünü, davalı şirketin patent vekilinin de müvekkilinin çalıştığı ofis olduğunu, davalının bu buluşu haksız yollardan ele geçirerek tanıtım, üretim ve satışını yaptığını, bu eylemlerin müvekkilinin maddi ve manevi haklarını ihlal ettiğini ileri sürerek şimdilik 10.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminatın avans faizi ile birlikte tahsilini, kararın ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalı avukatı, ürünün müvekkilinin grup şirketlerinden olan dava dışı…Akıllı Otomasyon Sist. Çelik Kapı ve Kasa Elek. Malz. Tar. Mak. Gıda San. Ltd. Şti. tarafından patent başvurusunda bulunulup numune olarak üretildiğini, ancak satışının yapılmadığını, müvekkilinin ise hiç üretiminin olmadığını, davanın husumetten reddinin gerektiğini, davacının da bu ürünü üretmediğini, ürünlerin farklı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Üretilen bir ürünün faydalı model belgesini aynen veya eşdeğer yoluyla tecavüz oluşturması gerekir.

2012/01714 sayılı faydalı model

2012/01714 sayılı faydalı model

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacıya ait … Y sayılı faydalı model belgesinden doğan hakların ihlal edildiğinin kabul edilmesi için davalı firma ürünlerinin en az bir sensör ve kilit düşürücü, kilit tertibatı, en az bir manuel müdahale butonu unsurlarının tamamına veya olmayan unsurun eşdeğerine sahip cam depreme dayanıklı çelik kapı olması gerektiği, davalı ürününde faydalı model ana isteminin manuel müdahale butonu unsurunun bulunmadığı, davalının güvenli akıllı otomasyon sistemine ait 2012/01714 nolu patent başvurusunda açıklanan şekliyle üretildiği kabul edilse dahi dava konusu faydalı model ana isteminde yer alan unsurların tamamının (veya olmayan eşdeğerinin) davalı ürününde yer almadığı, bu başvuruya göre üretilen bir ürünün davacının faydalı model belgesini aynen veya eşdeğer yoluyla tecavüz oluşturmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 09/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.