Patent ve faydalı modelin istemleri ile ihlal ettiği iddia edilen belgenin istemleri karşılaştırılır ve bütün istemlerin varlığı aranır. Belge ile karşılaştırılmıyorsa tecavüz olduğu iddia edilen ürün ile belge karşılaştırılır. Sadece ürünlerin amacının aynı olması tecavüzün varlığını göstermez. Eş değer geliştirmeler ile de ihlalin varlığı araştırılması gerekir.  Bu unsurlar yoksa tecavüzün gerçekleşmediği sonucuna gidilir.

11. Hukuk Dairesi         2015/15749 E.  ,  2017/2755 K. ,  09/05/2017

2006/05989 nolu faydalı model

“klima santrali drenaj sifonu” başlıklı 2006/05989 nolu faydalı model

Davacı avukatı, müvekkilinin TPE’de tescilli “klima santrali drenaj sifonu” başlıklı 2006/05989 nolu faydalı modelin sahibi olduğunun,davalının ayniyet derecesinde benzer ürünü üretip, satarak faydalı modeli ihlal ettiğini ileri sürmüş, tecavüzün tedbiren durdurulmasının, tespit ve men edilmesinin, tecavüzlü araçlara el konulup imhasını haksız rekabet tespit edilerek men edilmesinin, şimdilik 2.500 TL zararın tazminini talep ve dava etmiştir.
Davalı avukatı, müvekkilinin toplu sifon flexy boru tasarlayıp ürettiğini, faydalı modele tecavüzün olmadığını, dava konusu ürünün Alman tebaalı bir firma tarafından kullanılıp üretildiğini dolayısıyla bir koruma olmayacağını, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, iki ürünün farklı olduklarını, kendi ürünlerindeki farkların inceleme ile ortaya çıkacağını ileri sürerek davanın reddini istemiştir.

Patent ve faydalı modele ait belgede bütün unsurların yer alması gerekliliği

Mahkemece, iddia savunma bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davacıya ait faydalı model istemleri ile davalı ürün karşılaştırıldığında bütün unsurların davalı ürününde yer almadığı, salt ürünün amacı ve işlevinin aynı sonuca ilişkin oluşunun tecavüzü göstermeyeceği, iki ürünün farklı avantaj ve dezavantajlarının olabileceği, eş değer yoluyla bir ihlal bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı avukatı temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı avukatının bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 09/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.