T.C YARGITAY 11.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 6601 Karar: 2014 / 12813  Karar Tarihi: 03.07.2014

Davalı-karşı davacı karşı dava dilekçesinde davalının eyleminin aynı zamanda haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek, haksız rekabetin önlenmesini ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasını talep etmiştir. Bu durumda, karşı davacı adına tescilli faydalı model belgesinin dava tarihi itibariyle geçersiz kılınması nedeniyle esasen bu faydalı model belgesinin istemleri ile korunmakta olan buluşun serbest ve herkesin kullanımına açık olmasına karşın, karşı davalı tarafça üretimi yapılan dava konusu ürünlerin üretim faaliyetinin haksız rekabet oluşturup oluşturmayacağının da değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekir. Ayrıca, asıl davada davanın konusuz kaldığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş ise de, davalının davanın açılmasına sebebiyet verip vermediği hususu araştırılmaksızın yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesi isabetsizdir.

Davacı-karşı davalı vekili, davalı adına tescilli faydalı model belgesine konu bebek bel koruyucusu buluşunun yeni olmadığını ileri sürerek, faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiş, karşı davanın reddini istemiştir.

Davalı-karşı davacı vekili, faydalı model belgesinin tescil şartlarını haiz olduğunu savunmuş, karşı davada davalının faydalı model ve endüstriyel tasarımdan kaynaklanan haklarına tecavüz ettiğini, eylemin aynı zamanda haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek, haksız rekabetin önlenmesini, durdurulmasını, ürünlere ve üretim vasıtalarına el konulmasını, kararın ilanını talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, faydalı model belgesinin yıllık ücretinin süresinde ödenmemesi nedeniyle geçersiz kılındığı, asıl davanın konusuz kaldığı, davanın açılmasına davalı tarafın sebebiyet verdiği, faydalı model belgesine tanına haklar hiç doğmamış sayılacağından faydalı model hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin önlenmesi talebinin reddinin gerekeceği, ancak tarafların ürün katalogları karşılaştırıldığında davacı-karşı davalıya ait ürünlerin davalı-karşı davacının endüstriyel tasarım tescil belgesindeki ürünlere benzediği gerekçesiyle, konusuz kalan asıl dava yönünden karar verilmesine yer olmadığına, karşı davanın kısmen kabulüne, faydalı model hakkına tecavüzün tespiti ve önlenmesi isteminin reddine, tasarım hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespitine ve men’ine, bu suretle üretilen ürünlere el konulmasına, ürünlerin imhasına, hükmün ilanına karar verilmiştir.

Kararı, davalı-karşı davacı vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve her ne kadar davalı-karşı davacının dayandığı faydalı model belgesinin 2012 yılı ücreti ödenmediğinden 551 sayılı KHK’nın 173 ve 166 ve anılan KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 ve 51. maddeleri uyarınca geçersiz sayılması nedeniyle faydalı model belgesinin koruması sona erdiğinden, söz konusu korumanın hiç doğmamış sayılacağına dair mahkeme gerekçesi isabetli değil ise de, dava tarihi itibariyle davalı-karşı davacının geçerli bir faydalı model belgesinin olmadığı anlaşıldığından karardaki bu yanlışlığın neticeye bir etkisinin bulunmamasına göre, davalı-karşı davacının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Ancak, davalı-karşı davacı karşı dava dilekçesinde davalının eyleminin aynı zamanda haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek, haksız rekabetin önlenmesini ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasını talep etmiştir. Bu durumda, karşı davacı adına tescilli faydalı model belgesinin dava tarihi itibariyle geçersiz kılınması nedeniyle esasen bu faydalı model belgesinin istemleri ile korunmakta olan buluşun serbest ve herkesin kullanımına açık olmasına karşın, karşı davalı tarafça üretimi yapılan dava konusu ürünlerin üretim faaliyetinin 6102 sayılı TTK’nın 54 vd. maddeleri kapsamında düzenlenen haksız rekabet oluşturup oluşturmayacağının da değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, sadece faydalı model belgesinin geçersiz olduğundan bahisle haksız rekabete yönelik talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün davalı-karşı davacı yararına bozulması gerekmiştir.

3- Ayrıca, asıl davada davanın konusuz kaldığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş ise de, davalının davanın açılmasına sebebiyet verip vermediği hususu araştırılmaksızın yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesi de doğru görülmemiş, kararın bu yönden de bozulmasını gerektirmiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı-karşı davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı-karşı davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı-karşı davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 03.07.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.