Değerli okurlarımız sizlerden sorular gelmeye devam ediyor ve biz de sizlerden gelen soruları konuların sırasına göre hem cevaplamaya hem de okurlarımızı bilgilendirmeye gayret ediyoruz.

Bu hafta sizlerle paylaşacağımız sorunun özeti ise şöyle: Okurumuzun ürettiği ürünler bir taklitçi tarafından aynen üretilip satışa sunulmak üzere depolanmış ve bu sırada okurumuz tarafından konu öğrenilmiş ve kendisini ihtar ettiği zaman da taklitçi bu depolamayı kendi ihtiyacı için yaptığını iddia etmiştir.


Sorunun özetini sizlerle paylaştıktan sonra 551 sayılı KHK’nin 136. maddesi ışığında konumuzu inceleyelim. Üretmek nasıl veya hangi amaca yönelik olduğu önemli olmaksızın, bir eşyayı meydana getirmektir ve taklit de bu üretilen eşyanın aynısını veya benzerini üretmektir. Patent konusu buluşun sadece üretilmiş olması tecavüz için yeterlidir ayrıca satılması veya kullanılması gerekmez. Maddenin ilk fıkrasında, kısmen veya tamamen üretmenin tecavüz sayıldığı bildirilmektedir. Buradan hareketle tamamen üretme, patentli buluşun aynını üretmektir. Kısmen üretmek ise buluşun bazı parçalarının çıkartılarak veya ekler yaparak benzer bir ürün ortaya çıkartmaktır.

Parçaların üretilmesi konusuna gelince, bu parçalar şayet başka yerlerde de kullanılabilecek nitelikte ise tecavüz sayılamazken bu parçalar sadece patentli üründe kullanılmak üzere üretilmişse tecavüz sayılır. Burada önemli üretilen ürünlerin patentli buluşun esaslı unsurları olmasıdır, ara ekipmanın üretimli olması tecavüz fiilini oluşturmayacaktır. Özellikli bir telefonun tuşlarının üretilmesi buna örnek verilebilir.

136. maddenin (b) bendinde ise üretim dışında kalan fiillere yer verilmiştir. Buradaki önemli fark üretmek yoluyla taklitte kişinin bu ürünlerin taklit olduğunu bilmesi veya bilebilecek durumda olması aranmazken, diğer fiiller için bu unsur gereklidir. Satmak fiili, patent konusu ürünlerin üzerindeki tasarruf yetkisinin üçüncü kişilere devrini ifade eder. Dikkat edilmesi gereken satıcı, sattığı ürünleri teslim edebilecek durumda değişse sadece satış sözleşmesi yapmış olması tecavüzün oluşması için yeterli değildir.

Okurumuzun sorusuna gelince; genel olarak patent hakkına tecavüzde, tecavüz edecek kişilerin, tecavüzü seri halde ve çabuk gerçekleştirebilmek için, öncelikle taklit malları depolayıp daha sonra hızla bunları satışa çıkarttıkları bilinmektedir. Bu durumda bu kişiler yakalanmaları halinde bu malları kendi ihtiyaçları için depoladıklarını iddia etmektedirler. Kanun koyucu bunun önüne geçmek için eğer kişinin bu malları elinde bulundurması ticari amaca dayanıyorsa tecavüz ihtimalini güçlendirdiğinden dolayı bu durumda depolayan kişi bu ürünlerin şahsı ihtiyaca dayandığını ispatlamaması halinde tecavüzün gerçekleştiğini hükme bağlamıştır. Binanın boyanması için depolanan boyaların taklit olduğu ortaya çıkarsa bina sahibinin bu fiili tecavüz olmayacaktır. Fakat her hangi bir şekilde bu boyalar ticari amaçla depoda tutuluyorsa bu aksi ispatlanana kadar tecavüz olarak kabul edilecektir.