Sınai mülkiyet hakları (marka, patent ve tasarım); devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konuşu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakları ise niteliği gereği; lisans, devir, intikal, haciz ve benzeri hukuki işlemlere konu olamaz ve teminat olarak gösterilemez.

Marka, Patent, Tasarım Belgelerinin Devri

hukuki işlemler devirHukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Devir sözleşmelerinin geçerliliği, ancak noter aracılığı ile yapılmış olması şartına bağlıdır. Kötüniyetli birden çok devir yapılması sebebiyle, bu durumun hak kayıplarına neden olması, hak sahipliği konusunda tereddütlerin ortaya çıkması sebebiyle, hakkının devri için noter ile resmi yazılı şekil, geçerlilik şartı olarak öngörülmüştür.

Sınai mülkiyet hakları üzerinde yapılan hukuki işlemler, taraflardan birinin talebi, ücretin ödenmesi ve yönetmelikle belirlenen diğer şartların yerine getirilmesi halinde sicile kaydedilir ve bültende yayımlanır. 115’inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

ÖNALIM HAKKI

Sınai mülkiyet hakkı üzerinde çoklu (paylı) mülkiyet söz konuşu ise; paydaşlardan birinin hissesini satması halinde diğer paylı mülkiyet hakkı sahipleri önalım hakkını kullanabileceklerdir. Önalım hakkı, daha önce paydaş olan kişiye karşı kullanılamaz. Aynca önalım hakkı payı devralan üçüncü kişiye yöneltilir.

Sınai mülkiyet sahibinin birden fazla olması halinde, sahiplerden birinin kendisine düşen payı tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlann önalım hakkı doğuracaktır. Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafindan diğer paydaşlara bildirilecektir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin itibaren üç ay ve her halde satış üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Taraflann anlaşamaması halinde, önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Önalım hakkı sahibi paydaş, adina payın devrine karar verilmeden önce, satış bedelini, mahkeme tarafından belirlenen süre içinde mahkemenin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür. İcradan satışlarda önalım hakkı kullanılamaz.

Düzenlemede belirtildiği üzere; sınai mülkiyet hakkının paylı mülkiyet hükümlerine tabi olmasi halinde, paydaşlardan birinin payını üçüncü bir kişiye satması dummunda, diğer paydaşlann kanuni önalım hakkı bulunduğu kabul edilmiştir. Satışın tesciline kadar satışı yapan paydaşa yöneltilecek olan önalım hakkı, satış yapıldıktan sonra payı devralan üçüncü kişiye karşı kullanılabileçektir. Payı devralanla önalım hakkı sahibinin devir konusunda anlaşamamalan durumunda uyuşmazlık, mahkeme tarafindan çözülecektir.

Önalım hakkına ilişkin düzenlemede ise bildirim yükümlülüğü ve süreler açıkça belirtilmekle birlikte bildirim şekli konusu belirtilmemiştir. Yazılı olarak bildirim zorunluluğu olacaktır. Usul açısından Ticaret Kanunun tacirler arası bildirim şekilleri ile HMK’nın ispata ilişkin hükümleri dikkate alınacaktır. Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir, garanti markasının veya ortak markanın devri ya da ortak marka için lisans verilmesi, sicile kayit halinde geçerlidir.