Patent veya faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü davalarında tarifname ve istemlerin yetersizliği çok fazla davalara konu olmamaktadır. Daha çok yenilik unsurunun tartışmalarını görmekteyiz. Faydalı modelin hükümsüzlüğü hakkındaki karar her ne kadar yürürlükten kalkan 551 sayılı KHK m.165-1-b kapsamında ele alınmışsa da aynı madde yeni SMK m.92 f.1’da tekrar edildiği için karar değerlendirmeye alınabilir.

Karara konu olayda yerel mahkeme hükümsüzlüğü istenen faydalı modelin yeniliğini tespit etmiştir. Bununla birlikte bilirkişi heyeti tarifname itibariyle teknikte uzman bir kişi tarafından uygulamaya koymaya imkan verecek yeterlilikte olmadığı belirtmiştir.  Fakat sonuçta faydalı modelin hükümsüzlüğüne karar verilmemiş, dava reddedilmiştir. Bu çelişkili karar sebebiyle Yargıtay  551 sayılı KHK’nin 165-1-b bendi hükmü koşullarının mevcut olup olmadığı hususları değerlendirilmeksizin karar verilmesini yerinde bulmamıştır.

Sınai Mülkiyet Kanunu MADDE 92- (1) Buluş, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak şekilde yeterince açık ve tam olarak patent başvurusunda, tarifname, istemler ve tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimlerle açıklanır.

11. Hukuk Dairesi 2015/15541 E. , 2017/2740 K., 09/05/2017

Davacı avukatı; davalı adına tescilli davalı Şirket’e lisans verilen 2006/07551 nolu faydalı modelin yenilik unsuru taşımadığını, sanayiye uygulanabilir olmadığını beyanla davalı adına tescilli faydalı model belgelerinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı avukatı; hükümsüzlük davasını zarar görenlerin açabileceğini, davacının zararını ispat etmesi gerektiğini, davacının kötü niyetli olduğunu, buluşun tescilinden 7 yıl sonra bu davanın açılması kötüniyeti gösterdiğini müvekkilinin patent ve faydalı modellerinin yenilik ve buluş basamağı unsurlarını içerdiğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davacı tarafından sunulan delillerin hükümsüzlüğü talep edilen faydalı model açısından yenilik kırıcı vasıfta olmadığı, davalı adına tescilli 2006/02931 ve 2006/07551 nolu faydalı model ile 2006/07182 patent belgelerinin her üçünün de aynı alanda, oldukça yakın buluşları koruma altına aldığı, her üç buluşu da ilgilendiren gaz akışı yönü ve orifis oluşturulması hususlarının söz konusu belgelerin tarifnamelerinde yeterli açıklıkta olmadığı, davacı adına tescilli dava konusu 2006/07551 sayılı faydalı model belgesinin dosyadaki deliller karşısında yeniliğini muhafaza etmekte olduğu, ayrıca faydalı modelin tarifnamesinin gaz akışı yönü ve orifis oluşturulması hususları göz önünde bulundurulduğunda teknikte uzman bir kişinin buluşu uygulamaya koymasına imkan verecek yeterli açıklıkta olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

faydalı model

2006/07551 sayılı faydalı model

Buluş, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak şekilde yeterince açık ve tam olarak patent başvurusunda, tarifname, istemler ve tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimlerle açıklanır.

Dava faydalı modelin hükümsüzlüğüne ilişkindir. Mahkemece görüşüne başvurulan bilirkişi heyetinin 30.03.2015 tarihli raporunda uyuşmazlık konusu faydalı model belgesinin tarifname itibariyle teknikte uzman bir kişi tarafından uygulamaya koymaya imkan verecek yeterlilikte olmadığı belirtilmiştir. Bu durumda uyuşmazlık 551 sayılı KHK’nin 165-1-b bendi hükmü koşullarının mevcut olup olmadığı hususları değerlendirilmeksizin yazılı gerekçeyle davanın doğru görülmediğinden hükmün davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 09/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.