Tasarım tescilinde yenilik önemli unsurlardandır. Yenilik mutlaktır ve Türkiye dışındaki ürünlerin karşısında da yenilik ararız. Tasarımın önceki tasarımlardan yenilik açısından ayrılmasında tasarım üzerindeki görünen unsurların katığı ayırt edicilik dikkate alınacaktır. Genellikle de anonim olan tasarımlarda da bu unsur gündeme gelir. İşte bu durumda da çok önceden var olan anonim tasarım arasındaki belirgin farklılık aranacaktır. Aksi durumda tasarımın iptali gündeme gelecektir.

11. Hukuk Dairesi 2015/15525 E.  ,  2017/2793 K., 10/05/2017 Karar Metni:

Davacı avukatı, müvekkilinin 2013/7528-1,2 numaralı “gıda ürünü” tasarım başvurusunun tescili ve ilânı üzerine davalı şirket tarafından tasarımın ayırt edicilik vasıflarının bulunmadığı iddiasıyla itiraz edildiğini, diğer davalı TPE YİDK tarafından tasarım tescilinin iptal edildiğini, kararın hukuka aykırı olduğunu, başvuru konusu tasarımın yenilik ve ayırt edicilik vasıflarını taşıdığını ileri sürerek hukuka aykırı YİDK kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı TPE avukatı, başvuru konusu tasarımın kuruma idarî süreçte sunulan belgelerde görünen ürünler karşısında yenilik ve ayırt edicilik vasıflarını taşımadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı şirket vekili, davaya konu tasarımın yenilik ve ayırt edicilik niteliklerine haiz olmadığını, muhtelif firmalar tarafından piyasada mevcut olduğunu ve satılmakta olduğunu, davacının tasarımının teknik uzmanlık içermediğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Yeni tasarım ile anonim tasarım arasındaki belirgin farklılık

anonim tasarım iptali

2013/07528 sayılı tasarım

 

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacıya ait 2013/7428-1, 2 sayılı tasarımlar ile daha önce ticaret mevkiine konularak kamuya sunulduğu konusunda tartışma bulunmayan anonim biçimi taşıyan ürünlerin bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık bulunmadığı, aralarında mevcut olan farklılıkların, ürünlerin genel görünümüne olan etkisi değerlendirildiğinde bilgilenmiş kullanıcı nezdinde belirgin farklılık doğurmaya yetmediği, davalıya ait 2013/7428-1,2 sayılı tasarımların ayırt edicilik vasfının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 10/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.