Tasarım tescili belgelerinin iptalindeki ön önemli dayanak yenilik unsurudur. Yenilik konusunda başvuru tarihinden önceki sadece Türkiye değil, bütün dünyadaki ürünlerle bir karşılaştırma yapılmaktadır. Fakat önemli olan üçüncü şahıs ürünlerinin başvuru tarihinden önce olduğunun ispatlanmasıdır. Bu ispattan sonra mahkeme bu ürünlerle iptali istenen tasarımı karşılaştırmaktadır.

Aşağıdaki karar her ne kadar yürürlükten kalkan 554. sayılı KHK dönemine aitse de yeni Sınai Mülkiyet Kanunu açısından bir değişiklik yoktur.

11. Hukuk Dairesi 2015/13660 E. , 2017/2702 K., 08/05/2017

Davacı avukatı, davalıya ait endüstriyel tasarımın 554 sayılı KHK’nın 6. maddesi anlamında yenilik ve ayırt edicilik özelliğine sahip olmadığını, aynı unsurları ve görselliği taşıyan pek çok tasarımın yurt içinde ve yurtdışında önceden beri değişik firmalarca kullanıldığını, dava konusu tasarımdan daha eski tarihli tasarım tescillerinin bulunduğunu, dava konusu tasarımın üretim tekniğinin sonucu olduğunu, davalı tarafından müvekkili aleyhine açılan tasarım hakkına tecavüz ve hükümsüzlük konulu davaların halen derdest olduğunu ileri sürerek, 554 KHK hükümleri uyarınca davalıya ait 2009/02793 – 28 sayılı endüstriyel tasarımın tescilinin hükümsüzlüğüne ve sicilinden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı avukatı, davacı şirket yetkilisinin müvekkili şirkette 1996-2011 yılları arasında satış ve pazarlama yetkilisi olarak çalışmış olması nedeniyle müvekkiline ait tasarımların davalı tarafça bilinmesine rağmen taklit ettiklerini, davacının müvekkili adına tescilli desenlere iltibas oluşturacak kadar benzeyen desenler için tescil başvurusunda bulunduğunu, davacı aleyhine açılan endüstriyel tasarım hakkına tecavüz davaları bulunmasına rağmen başvuruda bulunulmasının davacının kötü niyetini gösterdiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

2009/02793-23 sayılı tasarım

2009/02793-23 sayılı tasarım

 

Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; alınan bilirkişi raporunun hüküm kurmaya yeterli ve elverişli olduğu uzman bilirkişilerce dava konusu tasarımların ve dava dışı şirketlere ait benzeri tasarımlarının da karşılaştırılmasını yapmak suretiyle dava konusu desenin desen raporunun farklı ve bilgilenmiş tüketici tarafından ayırt edilecek düzeyde olduğu bu haliyle hükümsüzlük şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

 

 

 

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 08/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.