industrial_design

  • TECAVÜZÜN TESPİTİ VE MENİ DAVASI
  • HÜKÜMSÜZLÜK NEDENLERİNİ GEREKTİREN BİR TASARIM ÖRNEĞİ DOSYAYA SUNULMADIĞI
  • SOMUT HERHANGİ BİR DELİLE DAYANMAYAN SOYUT İFADELER ESAS ALINARAK TASARIMIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

YARGITAY 11.Hukuk Dairesi
Esas: 2013 / 10900 Karar: 2014 / 711 Karar Tarihi: 14.01.2014

“Asıl dava, tasarıma tecavüzün tespiti, men’i, maddi ve manevi tazminat istemine; karşı dava, davacı tasarımlarının hükümsüzlüğü istemine ilişkin olup, mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerle karşı davanın kabulüne, asıl davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemece benimsenen bilirkişi raporunda, incelemeye sunulan ve iptali istenen tasarımlardan sonraki tarihleri taşıyan belgelerdeki ürünler dışında dava konusu tasarımların yenilik unsurunu ortadan kaldıracak nitelikte dosyaya delil sunulmadığı, bu hususta kendi uzmanlık deneyimlerinden kaynaklanan ve evvelce yayınlanmış herhangi bir yayın veya literatüre dayanmaksızın dava konusu tasarımların anonim nitelikli ve yeni olmadıkları mütalaa edilmiş, mahkemece de dava konusu tasarımların hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Ancak, 554 sayılı KHK’nın 43/a maddesi uyarınca bir tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilebilmesi için aynı KHK’nın 5 ila 8 inci maddelerinde sayılan koşullara sahip olmadığının ispatı gereklidir. Öte yandan, 554 sayılı KHK’nın 11 inci maddesi kapsamında bir tasarımın koruma kapsamı belirlenirken kıyaslanan tasarımların farklılıklarından çok ortak özelliklerine ağırlık verilir. Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, bir tasarımın yenilik unsuruna sahip olmadığından bahisle hükümsüzlüğüne karar verilmesi için onun yenilik vasfını ortadan kaldırıcı bir başka tasarımın aynısının başvuru ya da rüçhan tarihinden önce Dünya’nın herhangi bir yerinde kamuya sunulmuş olması gerekir. Davacı tarafça açıklanan bu hükümsüzlük nedenlerini gerektiren bir tasarım örneği dosyaya sunulmadığına ve bilirkişi tarafından da herhangi bir literatüre ve belgeye dayalı olmaksızın bu tasarımların olduğu belirtildiğine göre, ispata yarayan ve somut herhangi bir delile dayanmayan soyut ifadeler esas alınarak bir tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilemez. Bu bakımdan, hükümsüzlük davasının mahkemece kararda yazılı şekilde değerlendirilerek davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.”