Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
2011/17672 E., 2011/19576 K.

Davacı İstanbul Vakıflar İkinci Bölge Müdürlüğü ile davalı İbrahim aralarındaki ecrimisil davasına dair (Üsküdar Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi)’nden verilen 16.12.2010 günlü ve 2009/240 E.-2011/324 K. sayılı hükmün bozulması hakkında Dairece verilen 07.06.2011 günlü ve 2011/5051 E.-2011/9726 K. sayılı ilama karşı davalı tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir. 


Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili idarenin paydaşı bulunduğu taşınmazın 430 m2’lik bölümünün davalı tarafından işgal edildiğini ileri sürerek; 01.02.2007-31.08.2009 tarihleri arasındaki dönem için 14.045 TL ecrimisilin işgal tarihinden işleyecek faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir.

Davalı, taşınmazı tapu tahsis belgesine istinaden kullandıklarını, bu nedenle daha önceki dönemlere ilişkin olarak açılan davaların reddedildiğini, ayrıca 2009 yılında taşınmazda paydaş konumuna geldiklerini savunarak; davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece; davalının, taşınmazda kendi payına düşen kısımda inşa edilen binayı kullandığı, bunun dışında bahçe olarak kullanmakta olduğu bir yer bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kararı, Dairemizce; davalının 09.04.2009 tarihinde satın almak suretiyle taşınmazda paydaş konumuna geldiği, bu tarihten önceki işgalin; önceki davada da tespit edilmiş olduğu üzere haksız olduğu, bu nedenle 01.02.2007-09.04.2009 tarihleri arasındaki süreyle ilgili ecrimisil hesabı yaptırılıp, hüküm altına alınması gerektiği belirtilerek bozulmuştur.

Ecrimisil, kötü niyetli şagilin ödemekle sorumlu bulunduğu tazminattır. Haksız fiil benzeri olan ecrimisil davalarında ecrimisile hükmedilebilmesi için, öncelikle davacının taşınmazın haksız olarak kullanıldığını ispat etmesi gerekmektedir.

Dosyadaki mevcut belgelerden; davalı tarafça sunulan tapu tahsis belgesinin, dava konusu taşınmazın 277 m2’lik kısmına ilişkin olarak davacı idare tarafından verildiği, bu davadan önce 01.02.2002-31.01.2007 tarihleri arasındaki süre için açılan ecrimisil davasının yargılaması sırasında 01.06.2007 tarihinde yapılan keşif ile davalının tapu tahsis belgesi kapsamı dışında kalan 158,09 m2’lik kısmı bahçe olarak işgal ettiğinin tespit edildiği, anılan tapu tahsis belgesinin ise 09.04.2009 tarihinde mülkiyet belgesine çevrilerek, davalının paylı mülkiyete tabi taşınmazda paydaş konumuna geldiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda ise; davalının, 01.06.2007 tarihinden sonra taşınmazda tapu tahsis belgesi kapsamı dışında kalan bir alanı bahçe olarak işgal ettiği davacı idare tarafından ispat edilemediği gibi, mahkemece dinlenilen davalı tanıkları da bahçe olan bu alanın dava dışı Sebahat tarafından kullanıldığını ifade etmişlerdir.

Şu durumda; taşınmazın 158,09 m2’lik kısmının, 01.02.2007-01.06.2007 tarihleri arasındaki dönemde davalı tarafça işgal edilmesi nedeniyle ecrimisil hesabı yaptırılıp hüküm altına alınması gerekmektedir.

Hal böyle olunca; Dairemizce ilk hükme ilişkin temyiz incelemesinde bu hususların zuhulen gözden kaçırıldığı anlaşılmakla, davalının karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin 07.06.2011 günlü ve 2011/5051 E.-9726 K. sayılı bozma kararının kaldırılarak mahkeme kararının açıklanan bu gerekçe ile (BOZULMASINA), peşin alınan karar düzeltme harcının istek halinde davalı tarafa iadesine, 05.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.